خون دل از دیده ی عالم چكید                                              بـار دگــر مـاه مـحــرم رسـید

خون خدا زاده ی زهرا حـسین                                              جان به جهان داد و جهان آفرید

                                                    *******                

از برِ زین چون شه عشق آفرین                                              كـرد زمین مَفخَر عـرش بـرین

با تـن صد چاك و دل سوزناك                                              نالـه همی كرد به یزدان  پـاك

گـفت  اِلــها  مَلِكـــا  داورا                                               پادشهــا   ذوالـكرما   یـــاورا

آیـنه بـشكست و رخ یار ماند                                               ای عجب این دل شد و دلدار ماند

                                                  ********

عشق تو شد عقل من و هوش من                                          گـشته همه خَـلق، فراموش من

مِـهـر تو ای شـاهد زیبای  جـان                                            آمـده  در پیكر مـن جای  جان

وادی سـینای تو شـد  سینه ام                                              پـرتـو عـكس  تـو شـد آیینه ام

                                                  ********

دیده رُخَت دیده ی جان بی حجاب                                        لاجَـرَم آمد بـه رَهَـت  پُـر شتاب

می زنم  اَر ناله ی  هَل مِن  مُغیث                                        من چو نی ام وز لب توست این حدیث

سِـرِّ غم عـشق تـو شـد رهبرم                                             گـو برود در ره وصـلت  سـرم

                                                  ********

ای دل و دلـدار و دل آرای من                                            ای به رُخَت چـشم  تـماشای من

نیست میان مـن و رویت حجاب                                        تافت  به  صحــرای  من  آن آفتاب

خوش به  تماشای وصـال آمدم                                          غرقـه ی  دریـــای  جمـال  آمدم

تـشنه لبـم تـشنه ی دریای تو                                           «لا» یم  و آییــنه ی «  الا » ی  تو

                                                 ********

دیگر سروده ها مرتبط

متنی نوشته نشده است.

تصویر مکان پخش دریافت
مسجد فردوس برازجان

به زودی...

دانلود

به زودی...