ساقی لب تشنگان                                     سوی میدان شد روان

ســیـنه ی مــــــولا                                    شــد زغــــم غـــوغـــا

عـالـم شیون و غم      محزون قلب خاتم      زیـن رو شـور و مــاتـم

**** *** ***

روبــروی قــوم کـین                                   می خروشد اینچنین

حــیدر اســت بـابم                                    مــــاه احـــبـــابــــــم

مولایم حسین است   ما را نور عین است   زیـن رو شـور و مـاتــم

**** *** ***

گرد عباس از جفا                                      کـــوفـــیــان  بی  حــیا

حمله ور سویش                                       خــــصم  بـــد  خـویش

با تیر، تیغ و شمشیر     هر دم بارش تیر     زین رو شــور و  مــاتم

*** *** ***

زد به قلب دشمنان                                   با خروش و بی امان

آه  از  آن  دم  کـــان                                  ســاقی عـطـشـان

از  زین  واژگـون شد  عباس غرق خون شد    زین رو شور و ماتم

*** *** ***

در برش آمد حسین                                شد دو عالم شور و شین

دیده ها گریان                                         شد حرم نالان

عطشان کام طفلان     گریان دیده هاشان     زین رو شور و ماتم

متنی نوشته نشده است.

تصویر مکان پخش دریافت
مسجد دلگشا ی برازجان

به زودی...

دانلود

به زودی...