بـــشنو ایـــنک شــیعه شــور آفـرین                     مـبحث ســربـــاز  ایــمـان  و  یـقـــین

گــوش  کـــن  اســرار  دشـت کـربـلا                     رازهــای   ســینه   ســـوز   نـینـــــوا

عــشق بـــود و شـــور و مــردان خـدا                   عــشق بـــود و ســوختن بـی انـتـهـا

نعش اکبر خفته در خـاک است و خون                    شــادمـان در هـلـهله  خــصم  زبــون

سـر بـه  زانـو بـود  یـکسو شـاه  دیـن                    سـوی  دیـگر  بـود  زیــنب دل حــزین

آن زمـان  هفت  آسمان خون گریه کرد                   بـهر مـولا دشـت و هـامـون گریه کرد

نـاگـهـان   از  وسـعت  دریــای  نـــور                      بـهر  رخـصت  قـاسم  آمـد در حـضور

گـفت  دیـگر  طـاقتم  گـردیـده  طـاق                     سـوخـتم   از  درد  هـجران  و  فـراق

بـعد   اکـبر   زیـستن   دشـوار   شـد                     غـصه هــای  سـینه ام  بـسیار شـد

جـان، عـمو جـان  مـن  آمـد  بـه  لـب                     می نــمایـم  اذن  مــیـدان  را  طـلـب

رخـصتم ده تــا  کــه  جـانـبازی  کـنم                      در    رکـابت   ســـر  بـرانـدازی  کـنم

من  کـیم  قـربـانـی  درگــاه  دوسـت                      در وصالش جان نمی گنجد به پوست

دیـدنـت  بـر  مـن  دگـر  دشـوار  شـد                      قــاسـمت    آمــاده    پــیکار    شــد

عمه را دیدن دگر سخت است سخت                     ناله بشنیدن دگر سخت است سخت

رخـصتم ده  تــا  کــنم  جــان  را نــثار                      پـــر  زنـم  تـا   قـافـله هـای  افـتختار

شـاه دیـن یـک لـحظه قـاسم را نـدید                      آن زمـان کـز او  سـخن ها  را  شـنید

روبـرویـش   بـــود   گــوئـیا    حــسن                       کاینچنین می گـویدش بـا  او  سـخن

داغ   هـجر   مـجتبایـش   تـازه   شـد                       درد  مـولا  بـی  حــد  و  انـدازه  شـد

زیــن سـبب مـهمان آغــوشش نـمود                     بـهر  قـربـانی  کـفـن  پـوشش  نـمود

رفـت  قـاسـم  سـوی  مـیـدان  نـبـرد                     سـوی قـربـانگاه عـشق و شور و درد

رفــت  تــا   یـاری  کـند  سـالار  دیـن                       گــام   بـگذارد    بــه    وادی   یـقـین

رفـت  تــا  هـنگامـه ای  بــر پــا  کـند                      دیــن  جــد  خــویش  را  احــیا  کــند

بـا سـپاه  شـب  صـفت  پـیـکـار  کـرد                     حـال  و  روز  دشـمنان   را   زار   کـرد

نـاگـهان     فــریـاد    یــــا   عـماه   او                      نـالـه   و  افـغان   و   درد   و   آه    او

کـرد   هسـتی  را   پـریـشان  تـا  ابـد                     عـالـمی   را   کـرد   ویـران   تـا   ابـد

آسـمان  آن  لـحظه خـون بـارید خـون                      ریـخت  در   اعـمـاق   دریـای   جـنون

رفـت  قـاسـم  تـا  بـماند  دیـن  حـق                      تــا   بـمانـد   بـر   قـرار   آئـین   حــق

از  زمـین  تـا عـرش  راهـی  بـاز کـرد                      تــا    حــریـم    کـبریـا    پـرواز    کـرد

کـن  بـپا  شـور عـزا « موجی » که باز                     بـیرق   مـاه   عـزا   شـد   بــر    قـرار


آهنگ ساز: مرحوم عبدالحسین خرمایی

متنی نوشته نشده است.

تصویر مکان پخش دریافت

به زودی...