بـــــار دیـگر  شــور  شــیون  در  نـهاد  مـــا  فـــتاد            بـــــاز شــیون شــورشـی در جــان مـافـیهـا  نـهاد

بـــــار دیـگر از سـبوی عـشق می جـوشد خروش               کی شـفق پـوشــان عــاشـق عــاشقان درد نوش

نــــوبت   پـــیکار  دل  در  عــرصـه ی  ایـــثار  شـد           فـــرصـت  دیـــدار  حــــق  در  مــحضر  دادار  شــد

امـشب ای جـان پـروران گر هست ما را تشنه کام              هــان بـه مـعنی بــرده زیـن شهد عطش صد تشنه کام

در صـراط عـشق مـا را جـرعه ای جـان پـرور اسـت         عـاشـقان عـشق را ای عـاشـقان جان در بر است

مــا بـه قــصد عــزت و ایــمان و دیــن بــرخـاسـتیم            خواست جانان جان ز ما ما جان ز جانان خواستیم

همــرهــان فــردا  ز  شــور  غــیرت  و  مــردانــگی           بــایـد از جـان خـونـفشان پـرداخـت  نـقـد  بـنـدگی

بــایـد  از  نــو  دیـن  جــدم  مـصطفی احــیا شــود              یــا بــه دور از جــمله تــنها جــمله ســـرهـا شــود

جـــان  فـــدای دوســـت بــایــد در ره پــایــنــدگی               تــــا  بــمانـد  شــیوه  قــرآن  از  ایــن  تــابـنـدگی

گـر چه یک صـحراست ما را دشـمن دیـن در کمین             لیک ما را زین فنـا بـاقی است اصل و شرع  دیـن

چـشم حـــق بینـان چــو از دل بـر حـقیقت باز شد                اهــل  دل  را  دیـــدگـان  مــعرفـت  در  سـاز  شـد

بـست  مــولا  سـالـکان  خـویـش  را  احــرام  یـــار            کـــرد  آن  دم  کـــعبـه  مـقصــودشـان  را  آشـکـار

شـد چــو بــر دلــدادگــان خـورشیـد عاشـورا عیـان             ســر زد از هـفـت آسـمـان فـریاد و شـیون سرزنان

بـشنـویـد ای عاشقان شرحی دگــر از شـــرح عشق             بـنگـریـد  ای دوستان طـرحی دگر از طـرح عــشق

قــاسـم اسـت ایـنـک مـهیـا بـر نـثـار  جـان خـویش             خـواهد او هـم لالـه گـون سازد زخون دامان خویش

بی درنـگ آمـد عمـو را دسـت و پـا بـوسـید و چـهر           مـهر دین چون جان در آغوشش کشید از روی مهر

پــس  لــب غـیـرت فـشـان از فـرط غـم آورد پـیـش            نــور چـشـم مـجتبـی تـا پـرده بـر گـیرد  ز خـویـش

ریـخت در جـان خـون حـق را زآتـش جـانـش شـرار          اذن  میـــدان خــواسـت آن دم تــا بـنـوشـد جـام یـار

مـجـتـبـی را نــور  دل  ره  رانـد تـــا میـــدان کــفــر          تـا بـر افــروزد شـرار از تـیـغ  حـق  در جان  کـفـر

شـد عیـان در قـلب مـیـدان هـمچو  مــه  در  آسمــان           زد زغــیرت تــیغ و شـد در فـوج خـونـخـواران نـهان

نــاگـه  از  سـوز عـطـش تـاب زمـان بـی تـاب شـد             تـیــغ کـین بـر  فـرق  پـاکــش  آمـد  و  سـیراب شـد

عــاقبـت در خـون فتـاد از رخـش هـمت پور عـشق            در حجـاب خـون نـهان شــد سیرت مسـتور عـشـق


آهنگساز:هادی محمودی فرد


متنی نوشته نشده است.

تصویر مکان پخش دریافت
مسجد فردوس برازجان

به زودی...

دانلود

به زودی...

دانلود

به زودی...

دانلود

به زودی...