مــاه مــحرم شــد با دیــده تر مــحبّان سـراسر

                                                 رختِ سیاه زین غم بنموده برتن کنید خاک برسر
                                        بهر عزای سبط پیمبر

همراهِ آن شاهِ بی خیل و لشکر بودند شش برادر

                                                عباس  و  عبداله  با  عون  و  جعفر  دو  مه  منور

                                 قاسم از یکسو یک سمتی اکبر

وارد شدند در کربلا در یوم دوم همین ماه و آن شاه

                                                رو کرده  با یـاران  گفتـا  بـود  منزل ما دراین جا

                                 از ناقه ها بار گیرید و یکسر

لیلا جدا گردد اینجا زاکبر کند خاک بر سر

                                                تیـر  ستـم  آیـد  بـه  حلق  اصغـر  زقـوم ستمگر

                              رنگین از خونش شد دست مادر

دیگر سروده ها مرتبط

متنی نوشته نشده است.

تصویر مکان پخش دریافت
مسجد فردوس برازجان

به زودی...

دانلود

به زودی...