ای شیعـه مگـر قتـل شـه  کرببـلا شـد                                یـا مـاه عـزا شد

یـا مـاتـم فـرزنـد علی شیــر خدا  شـد                                 در دشت بلا شد

چـون آب بـه روی شه لب تشنه ببستند                             دل ها بشکستند

بسیـار عزیـزان  حسیـن تشنـه نشستند                              در دشـت بلا شد

از تیـر جفا اصغـر او غرقـه به خـون شد                           زینب به فغان شد

ایـن  جـور و ستـم جمله ز اولاد زنا شد                             در دشـت بلا شد

يك غنچـه ي گـل بر سـردست شه مظلوم                          آن كــودك معصــوم

مـانند  مـه يك شبـه انگشـت نمـا شـد                               در دشـت بلا شد

ای شیعـه از چـه عـون و عبـاس و علی اکبر ناشاد                هـم قـاسم داماد

لب تشنه شهیـدان همـه در راه خدا شـد                              در دشـت بلا شد

آتــش  بـه  خیـام  حـرم  آل  عبـا  شـد                              در دشت بلا شد

اطفـال شـه دیـن هـم لـرزان  و گـریـزان                             از جــور لعینـان

ای شیعه از چـه زینـب و کلثوم و هـم سکینه ی زار                گـردیده گرفتـار

یـا بلکه ز جـور و ستـم  شمـر  دغـا  شـد                            در دشـت بلا شد

بـر نـاقـه ی عـریـان ز جفـا سیـد سجـاد                             بـا نـالـه و افغان

یـا بستـه بـه گـردن غل و زنجیر به پا شد                            در دشـت بلا شد

ای شیعه از چه اهل بیت زار آن شاه شهیدان                         بـا نـاله و افغـان

بـر نـاقه و محمـل حـرم شیـر خـدا شـد                              در دشـت بلا شد

ای شیعه ازچه ذاکر فرزند زهرا«ناخدا»شد                          از فضـل خدا شد

یـا بلکـه همـه عـالم از این غم به نـوا شد                             در دشـت بلا شد

متنی نوشته نشده است.

تصویر مکان پخش دریافت
مسجد فردوس برازجان

به زودی...

دانلود

به زودی...