شـــد روز عـــاشورا                         بـا شیـون و غـوغــا

در قتلـه گــه امـروز                         شـوری دگـر بـرپــا

هر جـا گـلی پـرپـر                         جسمی شده بی سـر

بـر سـر زنـان مـادر                          فـریــاد  و  واویــلا

یکســو عـلی اکبــر                          یکســو عـلی اصغـر

بـر نعـش فـرزنـدان                          شیـون کنــان لیـلا

ســالار مظلــومــان                         بــا خواهــر نــالان

از جــور غــــداران                          دارد حکایـــت هــا

ای خــواهـرم زینب                          بگشـــا پس از مـا لـب

بـرگـــو پیــام مــا                         در جملـه محفل هـا

بعد از من ای خواهر                         در بــزم طاغـوتــان

بـرخیـز و برپـا کـن                         از نـو تــو عـــاشورا

آهنگساز:مرحوم سید جواد عین الملک

 

متنی نوشته نشده است.

تصویر مکان پخش دریافت

به زودی...