زینـب به میـدان می آید -  با  بانگ ابا  یـا علی                 بر نعـش شهیـدان می آید -   با  بانگ ابا   یا علی

                         در دو جهـان آه و فغان شور و عزاست - بهر حسین ابن علی

یکدم بنگـر یکسو اکبـر خفته به خـون شد یا علی             از خون اولاد تو صـحرا چون هامــون شد یا علی

                        شمس و قمـر زیر و زبر زین غوغـاست – بهر حسین ابن علی

ببریــده ز تـن خنجــر کافـر رأس بـرادر  یــا علی          زینـب یک تـن در بیـن ایـن لشکر  کافـر  یــا علی

کرببـلا را کـن نظـری ای فـاتـح  خیبـر   یــا  علی        از چه فغان ورد زبان در همه جاست- بهر حسین ابن علی

رأس شهیدان بر  نوک سنان گُل کرده چنان یا علی         دیده ی نَسوان غرقه ی درخون سوی شهیدان یا علی

                               شیعه چرا در دو سرا شور و نواست – بهر حسین ابن علی

آهنگساز: اصغر قربانی

 

متنی نوشته نشده است.

تصویر مکان پخش دریافت

به زودی...