ازتـاب عـطش سکــینه گــفتا                   ای  اکبــــر  تـــاج دار  بــابــا

رحـمی رحـمی که تشنه کامم                   ای  یــوسـف  گــلعذار   بــابــا

درخیمه نگر که قحط آب است                   اصغر ز عطش به پیچ و تاب است

سـوزد جگــرش زتـاب گرمــا                    ای  یــوسـف  گــلعذار   بــابــا

ای جـــان اخـا بکـن ثــوابـی                    مــا را  بــرسـان قطــره ی آبـی

دارم  مـن  از  تــو  ایـن تمنـا                    ای  یــوسـف  گــلعذار   بــابــا

متنی نوشته نشده است.

تصویر مکان پخش دریافت

به زودی...