گفتــــــا عبــــــاس جــــوان(2)                               كــي شــاهِ تشنه لبـــان

سكينه آمده نزدم با دو صد آه و فغان                               ده   اذن  مــــيدانــــم

فــــــــرزند شـــــــاه عــــــرب                               دارم  از  خـــود عــجب

سقاي تشنه لبــانم جانم آمـد به لب                               ده   اذن  مــــيدانــــم

سكــــــينه هـــــــــر زمــــــان                               گـــويد عـــمو جـــوان

همچو من تشنه لبي كو عمو در اين جهان                               ده   اذن  مــــيدانــــم

شـــــــاها   در   خــــــيمه ها(2)                               بــــانگ فــــرياد  و  آه

از  صغيران  حجازي مي رود  تا سما                                ده   اذن  مــــيدانــــم

دیگر سروده ها مرتبط

متنی نوشته نشده است

تصویر مکان پخش دریافت

به زودی...