استاد سید محمد هاشمی فرد
531 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

داغ علی شیر خداست (نوحه)

متن موجود نیست
استاد مرحوم سید جواد عین الملک
407 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ای شیعه ز نو برسینه و بر سر- واویلا (نوحه)

متن موجود نیست
استاد ناشناس
783 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شیعیان وقت عزاست (نوحه)

متن موجود نیست
استاد ناشناس
3993 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شیعیان ماه محرم به جهان گشت به پا - شد زنو وقت عزا (نوحه)

شیعیان ماه محرم به جهان گشت به پا             شد زنـو وقـت عـزا(2)
زیـنب      غمزده      آمـد      بـه سوی کرببلا            ( با دو صد حسرت و آه)
شاه دین گفت به عباس علم دار جوان           با دو صـد آه و فـغـان(2)
گو که بعد تو چه سازم من از این جور و جفا            ( با دو صد حسرت و آه)
زینب غمزده گفتا به حسین خسرو دین           با دلـی زار و حزین(2)
استاد مرحوم سیدمحمد محزون
677 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

کشته شد زاده زهرا به شمشیـر سنین (نوحه)

کشتـه شـد زاده زهـــــرا بـه شمشیـر سنیــن                                                                  نــــوگــل بــاغ حســن قــاسم دامـاد حسیـن
شــده تـابوت و کفـن خلعـت دامـادی تو واویـل                                                                                    صــــــــــــــــــــــد             واویــــــــــــــــلا
شیــون و نــاله زنـــها عـــوض شـــادی تــو                                                                              چشــم خــونبــار ملــول اسـت دامــاد حسین
هر چه کردم به جهان رفت همه بر باد فنا واویل                                                            صــــــــــــــــــــــد             واویــــــــــــــــلا
رنـــج گـــهواره و بــی خــوابـی شـیر سحری                                                                        چشـم خـونبـــار ملول اسـت دامــاد حسیـن
استاد مرحوم سیدمحمد محزون
567 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ای شیعه ز نو محــرم آمد، هنگام عــزا و ماتم آمد (نوحه)

ای شـیعه ز نــو مـحــرم آمـد، هنگام عــزا و ماتم آمد             بر سر بزنید در این مصیبت، در ماریه شاه عالم آمد
گفتـا شـه دیـن بـه نوجوانان، اینجا بُوَد وعده گاه جانان                  عباس تو خیمه ها بپـا کن، چون امر خـدا مسلم آمد
ایــن دشت بـلاســت      قتلگاهم ،      گـردند شـهید      اقربایم            آتش بزنند به خیمه گاهم، زینـب به عــزا و ماتم آمد
از جـور و جفای قوم اعدا صـد چاک شود یوسف لیلا                  گردد چو به خاک و خون شناور، لیلا به عزا و ماتم آمد
استاد ناشناس
780 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

وارد دشت کربلا شد زاده زهرا (نوحه)

متن موجود نمی باشد.
استاد ناشناس
1186 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

گفتا قاسم به فغان (نوحه)

متن موجود نمی باشد.
استاد علی انسانی
2398 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ببینید ، ببینید - گلم رنگ ندارد (نوحه)

ببینید، ببینید، گُلم رنگ ندارد                                    
اگر آمده میدان، سَرِ جنگ ندارد
×××
جُز این کودک معصوم، دگر یار ندارم                              
جُز این هِدیه ی کوچک، به دادار ندارم