استاد مرحوم سید جواد عین الملک
576 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ای آفتاب خانه ام رفتی ز دستم (نوحه)

ای           آفــتــاب           خـانه ام      رفــتی           ز دستــم      ای      رونــق      کــاشــانـه ام رفـتـی      ز دسـتـم
ای      روشـنی      بـخـش      دل      شـب زنـده داران      ای      نــور      حــق      در      سـیـنـه ی      امـیـدواران
ای      آیـه ی           تـسـکین           قـلـب      بی قــراران      ای      گـوهــر           یکـدانه ام           رفـتی      ز دسـتـم
شـب ها بـه یـاد روی
بـیدارم ای دوست      از دیده جاری خون دل شد کارم ای      دوست
استاد محمد علی مجاهدی
851 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

گذشته نیمه ای از شب دریغا دریغا (نوحه)

گـذشـتـه      نیمـه ای      از      شـب      دریغا دریغا      رسـیـده      جـان      شـب      بـر      لـب دریغا دریغا
فغـان      تـا      عـالـم      لاهـــوت      می رفـت      بـه      روی      شـانـه هــا      تـابــوت      می رفــت
چــراغ خــانــه ی مولا خموش است دریغا      کـه شـمع انـجمن آرا خموش      است دریغا
فغـان      تـا      عـالـم      لاهـــوت      می رفـت      بـه      روی      شـانـه هــا      تـابــوت      می رفــت
علی زین چنـان مات است و مبهوت دریغا      که دستش را گـرفته دسـت تـابــوت دریغا
استاد ناشناس
662 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شیعیان گریان همه/ در عزای فاطمه (نوحه)

شـیـعـیـان گـریــان هـمـه      در عـــــــــزای فـــاطــمـه
           آخ واویــــلا صـــد واویـــلا
جهـل و کینه شــد عجین      بــعـد خــتـــم الـمرسلین
           آخ واویــــلا صـــد واویـــلا
فـتـنـه هـا شـد شعله ور      سوخت جـان خشک و تر
استاد محمود موجی
566 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

خون زچشمان علی بر سر زهرا آمده (نوحه)

متن موجود نیست
استاد ناشناس
484 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شام غریبان مظلومه زهراست (نوحه)

متن موجود نیست
استاد ناشناس
610 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ای شیعه بر سر زن شب عزا شد-وفات حضرت زهرا بپا شد (نوحه)

متن موجود نیست
استاد ناشناس
570 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شد وفات فاطمه کوثر پیغمبر (نوحه)

متن موجود نیست
استاد محمد علی مجاهدی
449 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شیعه به صد شور و نوا زنید بر سر-اندر عزای فاطمه دخت پیامبر (نوحه)

متن شعر موجود نیست
استاد سید محمد هاشمی فرد
538 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ای شیعه خونین بین سامان ولا را (نوحه)

ای شیـعـه
خـــونـیـن
بـیـن
سـامـــان
بـــر هــم زن بــــا شیـــون نــیـــرنـــگ جــفــا را