استاد ناشناس
4709 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ای عندلبیان گلشن خراب است (نوحه)

ای عندلیبان گلشن خراب است(2)      آهسته نالید اصـغـر بـه خواب است
از داغِ اصـغــر دل خـون ربــاب است      لای لایی از سـفــر بـــرگـشته رودم
      شیــر      از      پیكان كافــر خــورده رودم
گهواره خـالی اصغــر نه پیداست(2)      یـاران چـه سـازم رودم نه اینجاست
در بـاغ رضــوان      در      نـزد زهــراسـت      لالایی از ســـفر      بــرگــشـتـه      رودم
استاد ناشناس
726 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

قتل رضا شه آمد (نوحه)

قـــتـل      رضــــا      شــه      عـــالـم      آمــد
وقــت عـــزا مــوســم غــم آمــد(2)
زهر جفا دست قضا کار رضا ساخت
ز زهــــر کـــیـن او ز پــــا      در      آمــــد
مـامـون دون شـاد شــد از ایـن کــار      دســت قـضـــا کـــام او      بــــر      آمـــد
استاد ناشناس
760 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

گریان جبرئیل در سماء (نوحه)

گـریـان جـبـرئیل در سماء
بـــهــــر پـیـغــمـبـر مــــــا
      آخ واویــــــلا صـــد واویــلا
گــــریـــان جـبــرئیل امین      بــهـــر خـتـم مــرسـلـیـن
      آخ واویــــــلا صـــد واویــلا
استاد محمد فتوت
557 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

یاد غریبان کن-یاد از غریبی در خراسان کن (نوحه)

یـــــــــاد           غـــریــبـــــان      کــــــــن (2)      یــــاد از غــــریــبی در خــــراســـان کــن
شیعه در ایـن ماتم سرا اشکت روان کن
بـــــــــاز      یـــــــاد      غـــــریـــبــــان      کــــن
کـــــشـتـنـد      امـــــام      رضــــــا      را (2)      کـــــشتـنتد رضـــــــا آن حجـت خــــدا را
شیعه در ایـن ماتم سرا اشکت روان کن
استاد محمود موجی
845 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

از خانه مولا علی ناید صدای فاطمه (نوحه)

از خـانه مــــولا عــلی نــــایـــد صــدای فــاطمه      نـــه نــالــه جـانـسـوز و نــه صوت دعای فاطمه
گـشتـه رهـــا از درد پهـلو یــــا کــه از درد پـــدر      چـــون نـیـایــد نــالــه و فــریـــاد هــای فــاطمه
ایـن چـنـین زیـنـب چـرا دل را پــریشان می کند      می زنـد اسـما بــه ســر گــرد ســرای فـاطـمه
بـا دل پـــرخـــون می زنـد بر پای مادر بوسه ها      آن غـریــب ســرجـــدا در کــربـــلای فــــاطــمه
ناله کنان گوید حسـن کای مادرم گو یک سخن      بـــوسه بـــاران می کنـد بـا گـریـه پـای فـاطمه
استاد محمود موجی
820 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

کو نوای فاطمه خاموش نای فاطمه (نوحه)

کـو      نـــوای      فـاطـمـه، خـامـوش      نـای      فـاطـمه      دیـدگـان      شـیـعیـان      گـــریـــان      بــرای      فـاطـمه
      شـیـعـیـان بــر ســر زنـیـد انـدر عــزای فـاطـمه
می زنــد بــر ســر ز غــم مـولا امـیـرالمـومـنین      تسـلیـت می گویـدش زیـن غـصـه جـبریل امین
      گـوید هـر دم مـرتضی خالی است جای فاطمه
      شـیـعـیـان بــر ســر زنـیـد انـدر عــزای فـاطـمه
استاد محمود موجی
665 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

امشب غمیده علی، خانه مولا غوغاست (نوحه)

امـشب غـمدیـده عـلی، خــانــه مـولا غوغاست
      یثرب اندوه و عـزاست،چون دشت کرببلاست(2)
شـیـعـیان شـام عــزا در دو      ســرا      گـشتـه      بـپـا      زیـنب بــا شـور و نـوا غمـزده زیـن جــور      و      جــفا
      زیـن غـم گـردیـده حـزیـن، دلخـون از بـار بـلاست
      یثرب اندوه و عـزاست،چون دشت کرببلاست(2)
استاد محمود موجی
1037 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شیعه زنو شد وقت عزا-شیون ماتم در دو سرا (نوحه)

      شیعه زنو شد وقت عزا      شیون مـاتم در دو سـرا
      چـون زفـراق دخـت نبی      گـشـته مـدینـه کــرببـلا
حضرت حیدر ،ساقی کوثر، فاتح خیبر دیده به در
در دو جهان زین ماتم هجران گشته عزا      بیت الحزن آمـد زغــم زهــــرا بـــه نــوا
      شیعه ز نو شد      ...
استاد سید محمد هاشمی فرد
567 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

از تن ای جان می روی (نوحه)

از تن ای جان می روی      اندکـــــــی آرام تـــــــــر
سـوی یــزدان می روی      اندکـــــــی آرام تـــــــــر
دیـده شـد غـرقاب خون      جـان ز جسـم شد برون
ای که بـا جان می روی      اندکـــــ
آرام تـــــــــر