استاد مرحوم ناخداعباس دریانورد
1464 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شیعه زنید بر سینه و سر(واویلا)/هردم بگویید صید حیف از اکبر(واویلا) (نوحه)

شـیعه زنـید بـر سـینـه و ســر( واویلا )
هـردم بگویید صید حیف از اکبر(واویلا)
صد حیف از اکبر شیعه صد حیف از اکبر
خــون
گـریـه
استاد ناشناس
1945 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

آورند در کربلا راس پر خون حسین (نوحه)

آورنـــد      در      کــــربـلا      راس      پــر           خــون      حــسین
شــور      غــوغــا      شــد      بــپـا      در      اربـعـین           واویـلا
مصطفی و مرتضی و حضرت خیر النساء ،(واویل
(صدواویلا)
                              یــــا      حـسین      گـویــان      روان      در      اربــعین      (واویلا)
استاد محمد فتوت
1132 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

غوغا شده در کربلا/زینب شده در شور و نوا (نوحه)

غـــوغـــا شــده در کرببلا(2)           زیـنب شـده در شــور      و      نــوا
در      گـــــلـــزار      
     شــــهیــدان      گـفت      ای      خـسرو      خــوبــان
      من زینبم زوّار
تواَم آمدم از
استاد سید محمد هاشمی فرد
1461 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

تیغ زبان(از سفر برگشته زینب/خون جگر برگشته زینب) (نوحه)

از ســـفر برگـــشته
زینــــب
خـــون جگـــر برگــــشته زینـــب
اربعـــــــین
آمـــد خـــــــــدایا
استاد ناشناس
1427 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

حریم شاه دین آمده با شور و شین (نوحه)

حـریـم شـاه دیـن آمـده با شور و شین
بــه دشـت کربـلا بـر سـر قـبر      حـسین
           شیون بپا شد واویلا
           وقت عـزا شد واویلا
           از      نــو      عـــزا      شــد
استاد مرحوم سیدعلی مهیمنیان
650 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

زشام غم روانه شد آل حیدر (نوحه)

ز شـــام غــــم
روانــــه شــد آل حـــیدر
سـر شـک از دیـده بـاران بـا حـال مضطر
      بــه فلک شــد بـانـگ عـزا بــه زمین کـربلا
چنین می گفت و زینب کی جان خواهر
استاد ناشناس
815 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ای شیعه مگر از نو شب اربعین آمد (نوحه)

ای شـیعه مـگـر از نــو      شـب      اربـعین آمد
در      کــربـبـلا      وارد      زیـنـب      حــــزیـــن      آمد
ای شـــاه غـضنفــرفــر در کــــربـبلا بـنـگر
بین کشته جوانانت هم قـاسم و هم اکبر
یکــطرف علی اکـــبر یکطرف علی اصـــغر
استاد ناشناس
1260 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

اربعین آمد و وقت عزا شد (نوحه)

اربـعـین آمـــد و وقـــت عــزا شـد      مـــاتــم      شـاه      مظلومان بپا شد
کـاروان عــزای شـــاه      بی یــــاور      ازشـامِ غـم(وارد کـربـلا شـد)(2)
اســیران بــا دلـی پر آه و افــغـان      گـــرفـتـند در بــغل قـبر شـهیدان
کـاروان عــزای شـــاه      بی یــــاور      ازشـامِ غـم(وارد کـربـلا شـد)(2)
نــظر کـــردنـد چو بر قبر شهیدان      فــزون گـردیـده غم های اسیران
استاد ناشناس
1409 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

از شام غم گشته روان قافله ماتم زدگان (نوحه)

متن موجود نمی باشد