استاد مرحوم ناخداعباس دریانورد
5485 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شیعـه ماه غم آمد مـوسم ماتم آمد (نوحه)

شیعـه ماه غم آمد مـوسم مــاتم آمـد                   جمله زنید بـر سر ماه محرم آمد
چون شاه شهیدان شد عازم به میدان      از      هجـر بــرادر گـریـان زینب آمد
چــون پــور علیلش آگـه شد که بـابش      دارد عازم جنـگ بهر شهادت آمد
آن قـــوم ستمگــر کشتند نــوجـوانــم           بعد علـی اکبــر نـوبت اصغـر آمـد
اطفــال شـه دیــن لــرزان زین مصیبت      هر یک بهر تودیع گرد آن شه آمد
استاد ناشناس
2704 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ای شیعه بر سر زن با دیده گریان (نوحه)

ای شیعه به سر زن با دیده گریان      در بــزم عـــزای ســالار شهیــدان
بهر شه عالم           دلها شده بر غم           زین ماه محرم
زینب به فغان گفتا با شاه شهیدان      بعد از تو چه سازم با جمله یتیمان
بهر شه عالم           دلها شده بر غم           زین ماه محرم
ســالار شهیــدان گفتــا به جـوانان      این دشـت بلا خیـز منـزلگه جـانـان
استاد ناشناس
3738 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

محرم آمد،شد ز نو وقت عزا (نوحه)

............................................................................
استاد مرحوم ناخداعباس دریانورد
707 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ماه محرم ز نو شد، قتل سبط پيمبر، كشته شد فرزند حيدر (نوحه)

ماه محرم ز نو شد           قتل سبط پيمبر      كشته شد فرزند حيدر
لب تشـــنه شــاهِ بـي لشكـر      (واویلا) لب تشنه شاه بی لشکر
زينــب      از      مــرگ      بـــرادر (2)      بـــــا      فـغـــــان      و      دل      پــــــر آذر
ســــوي      قـتــــلگه      روان      شــــد           انــــدر آن دم دخــــــت حــــــــيدر
(واویلا) لب تشنه شاهِ بی لشکر
استاد مرحوم ناخداعباس دریانورد
3618 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شیعه باز است و غم (2 )،با آه و الم (نوحه)

                  شیعه باز است و غم (2 )           بــــــــــا آه و الـــم
                  بـــه ســر و سینــه بـر زن           کـه زنـو شد محرم
            شیعه باز است و غم
چو شهنشاه دین (2)             روبــــروی قــــــوم کیــــن            فـرمود ایها الناس به صدای حزین
زهـراست مادرم (2)       پســــــــر حــــــــــــیدرم                  نامم بود حسیـن و سبـط پیـمبرم
استاد مرحوم ناخداعباس دریانورد
1280 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

قتل شاه دین است جمله دلها غمین است (نوحه)

قتـــل شــاه دیــن اسـت جمله دلهـا غمین است      زهــرا به جنت به فغـان      مـاتـم نشین است
زیـنـــب از شـــام غــم      وارد كــربـــلا شــــد      بـر سـر و بـر سینـه زنـان      ماتم نشین است
هــر دم زنــد بـر سـر بــا صـد افغـان سـكینه      از غـم بـاب و اخــوان مــاتــم نشیــن اسـت
ام كلثــــوم      هـــر      دم بـــر سـینه و ســر زن      از غـــم عبــاس جــــوان      مـاتـم نشـین است
ام      لیلا      هــــر دم بـــر ســینه      و      ســـر      زن      از غـــم اكبـــر جــوان      مــاتـم نشیـن اســت
استاد مرحوم ناخداعباس دریانورد
568 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شيعه بيا به سـر زن/بهر سـبط پيمبر (نوحه)

شـيعه بيــا بــه سـر زن
بـــهـر ســــبط پــيـمـبـر
كــشته شـد در كــربــلا
از دم
شمشیر
استاد حاج سيد محمد مهدي موسوي نژاد
1519 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

اكبر روان شد چون سوي ميدان (نوحه)

اكبر روان شد چون سوي ميدان (2)
مولا زپيش گفت با چشم گريان
اي حاصل عمر حسين
آهسته رو جان حسين
بابا فدايت (2)
استاد محمود موجی
1567 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

بهر جانبازی (نوحه)

بـــهرجــانــبـازی شــبه پــیـغـمبر
جــانـب مـیـدان شـد عـلی اکـبر
سینه هـا نـالان دیـده هـا گـریـان
عالمی محزون از غم هجران (2)
***** * * * *