استاد محمود موجی
1622 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

زکوی کربلایاران نسیم یار می آید (واحد)

ز کـــوی کــربـلا یــاران نـســیم      یـــار      می آیـــد            شـمـیم عـطـر گـیـسـوی علی بـسیار می آیــد
دلا یـــاری نــما از      نـو کــزیـن      دشـت      بـلا پـرور            ز مـاتـم      بـر      مشـام      عـطـر      رخ      دلدار      می آیــد
ز انـدوه وصـال از غـم کـنون هر دم بـه گوش دل            صــدای      نـالـه هـا      از      سـاحـت      
دادار     
می آیــد
استاد محمود موجی
1059 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

فصل اربعین-از نو حریم دل ملال انگیز گردید (واحد)

حـــریـم دل مـلال انـگیـز
گـردیـد
پـیـمـانه چـشمم ز خــون لـبـریـز گـردیـد
یـاد شهیدان سـینه را صهبای خـون کرد
انـدیشه ها را غــرق دریـای جـنـون کـرد
استاد مرحوم سید جواد عین الملک
499 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

بازگلگون جامه ای با جان نثاران می رود (واحد)

بـــاز گـلـگون جــامـه ای با جان نثاران می رود      جـــان بــه کـف، بگرفته از آن روزگاران می رود
بـیـرق حــق را بـه دوش و گوش بر بانک رحیل      بـسته      پـیمـان      وفــا ، هـمـراه یــاران      می رود
ســر نـهـاده در ره مـعبـود خــود      بــا اشـتـیاق      بـر لـب آهـنگ ظـفر، بـا سـر بـه داران می رود
لــب بـه آب عـلـقمه بـنهاد تـا نـو شـد      کـفی                  کی زیادش کام خشک شــیر خـواران می رود
نی ز نـیِـش خـنـجـرش پــروا، نـی از تـیر آوران            گُـرد رنـگیـن جـامه، بـا خـونـیـن تباران می رود
استاد محمود موجی
883 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

بانگ آمد که زنو وقت سفر نزدیک است (واحد)

بـانـگ آمـد کـه زنــو      وقـت سـفر نـزدیــک      اسـت      شـام هجران سپری گشت و سحر نزدیک است
زیـنـب ای           قـافــله           ســـالار           اســیـــران           بـــلا      پــیـک خـونـیـن جـگــر ای دخــت عـلی و زهــــرا
آه      زان           لـحـظـه غـمـبـار کـــه چــشمــانـت دیـد      از کـمــر شـمــر لــعـیــن      از ره کــیـن تـیغ کشید
بـعـد      از      آن      قــافـــلـه      بــنـد      و      اســــارت      آمــد      ســیـلی و      خــــار      مـغـیـلان      و      شــقــاوت      آمــد
روی نی غـنـچـه هـفـتـاد      و دو خـورشید شکفت      زیـنـب           غـمــزده      را      مــایـــه      امیــد      شـکفت
استاد محمود موجی
614 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شام آشوب بلا از داغ زهرا امشب است (واحد)

شـام آشـوب بــلا از داغ زهــــرا امـشـب      اسـت
شـال غـم بــر گــردن اولاد طـاها امـشب      اسـت
حضـرت مـولا غــمـیـن      از      ایـن      فــراق جـانـگـداز
لحظه مـعـراج زهـــرا، شـام اسـرا امـشب اسـت
شـهـر یـثـرب نـوحـه خـــوان امــا نــه تنها زین بلا
استاد سید محمد هاشمی فرد
536 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

مهر می فرسود شب نزدیک بود (واحد)

مِـهـر      مـی فـرسـود      شـب      نـزدیـک      بــود      آسـمـان           غـمـگـیـن      افــق      تـاریــک      بــود
کـوچـه هـای      بی رهـگـذر           مـرگ      آفـریـن      خـم شــده پـشـت      زمــان      پـشـت      زمـیـن
آب           در           آتـــــش           جـگـــر      افــروختــــه      جـــان      بـاد      و      خــاک      در هــم ســوخـتـــه
شـد      مـدیـنـه      بــــاز      یـثــــرب،      جـهـلنــاک      ریـخـــت بـــر دســت جهــودان      آب      پــــاک
دسـت      جـهـل      آلـــوده ای      آمـــد      بــــرون      روی مـــاه مـهـر گـــــون شــد نـیـلــگــــون
استاد محمدحسین گرگین
473 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

امشب از دیوان دل گویم سخن (واحد)

امـشـب از دیــــوان دل گــویـــم سـخـن      از      زبـــان      آب      و گِـــل گـــویـــم سـخـن
امـشـب      از      مـنـظـومه ی      تـب      دم زنم      بـزم دل را      زیــن      نـفـس      بـر      هــم      زنم
بـاز      امـشـب غـم      سـخـن      پــرواز      شـد      بـا مـن امـشـب هـمـدم و دمـسـاز شـد
بـــار      دیـگر           غـصـه      قــد      افــراشـتـه      امـشـب      از      سـویـی      دگر      بـر خـاسـتـه
صحبت از خورشید عرش مصطفی است           شـیـون امـشـب در حــریــم کـبـریاست
استاد سید محمد هاشمی فرد
592 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

نوحه سر کن شیعه و بر سینه زن لخته آبی بر رخ آیینه زن (واحد)

متن موجود نیست
استاد سید محمد هاشمی فرد
525 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

چون شب نوزده از نیمه گذشت (واحد)

چون شب نوزده نیمه از نیمه گذشت
لحظه ها جمله سراسیمه گذشت
لحظه هـا کـوه غـمی بـر سر خاک
زیـن مصیبت هـمه هستی غمناک
غـم دل ثـانـیـه هـــا را پـُـــر کـــــرد