استاد مرحوم سید جواد عین الملک
408 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ای شیعه ز نو برسینه و بر سر- واویلا (نوحه)

متن موجود نیست
استاد ناشناس
804 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شیعیان وقت عزاست (نوحه)

متن موجود نیست
استاد ناشناس
4080 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شیعیان ماه محرم به جهان گشت به پا - شد زنو وقت عزا (نوحه)

شیعیان ماه محرم به جهان گشت به پا             شد زنـو وقـت عـزا(2)
زیـنب      غمزده      آمـد      بـه سوی کرببلا            ( با دو صد حسرت و آه)
شاه دین گفت به عباس علم دار جوان           با دو صـد آه و فـغـان(2)
گو که بعد تو چه سازم من از این جور و جفا            ( با دو صد حسرت و آه)
زینب غمزده گفتا به حسین خسرو دین           با دلـی زار و حزین(2)
استاد مرحوم سیدمحمد محزون
693 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

کشته شد زاده زهرا به شمشیـر سنین (نوحه)

کشتـه شـد زاده زهـــــرا بـه شمشیـر سنیــن                                                                  نــــوگــل بــاغ حســن قــاسم دامـاد حسیـن
شــده تـابوت و کفـن خلعـت دامـادی تو واویـل                                                                                    صــــــــــــــــــــــد             واویــــــــــــــــلا
شیــون و نــاله زنـــها عـــوض شـــادی تــو                                                                              چشــم خــونبــار ملــول اسـت دامــاد حسین
هر چه کردم به جهان رفت همه بر باد فنا واویل                                                            صــــــــــــــــــــــد             واویــــــــــــــــلا
رنـــج گـــهواره و بــی خــوابـی شـیر سحری                                                                        چشـم خـونبـــار ملول اسـت دامــاد حسیـن
استاد مرحوم سیدمحمد محزون
574 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ای شیعه ز نو محــرم آمد، هنگام عــزا و ماتم آمد (نوحه)

ای شـیعه ز نــو مـحــرم آمـد، هنگام عــزا و ماتم آمد             بر سر بزنید در این مصیبت، در ماریه شاه عالم آمد
گفتـا شـه دیـن بـه نوجوانان، اینجا بُوَد وعده گاه جانان                  عباس تو خیمه ها بپـا کن، چون امر خـدا مسلم آمد
ایــن دشت بـلاســت      قتلگاهم ،      گـردند شـهید      اقربایم            آتش بزنند به خیمه گاهم، زینـب به عــزا و ماتم آمد
از جـور و جفای قوم اعدا صـد چاک شود یوسف لیلا                  گردد چو به خاک و خون شناور، لیلا به عزا و ماتم آمد
استاد سید محمد هاشمی فرد
545 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

چون شب نوزده از نیمه گذشت (واحد)

چون شب نوزده نیمه از نیمه گذشت
لحظه ها جمله سراسیمه گذشت
لحظه هـا کـوه غـمی بـر سر خاک
زیـن مصیبت هـمه هستی غمناک
غـم دل ثـانـیـه هـــا را پـُـــر کـــــرد
استاد علی دوانی
557 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

آوخ از گـردش این چرخ ستم پیشه که چون (واحد)

آوخ از گــردش      این چرخ ستم پیشه کــه چون                                                                               دخـــتر شـــیرِ خــدا زیــنب غــمدیـده بـرون
آمـد از      خـیمه      و      بـر دشتِ      پُر از لاله گذشت      دیــد کـفـتـاده غـریـبـانـه حـسـین نـامدفون
گـفت ای      نـادره ی      کـشـور      مُـلـک و مـلکوت      ای که سـکّان زمـیـن در بـر قـدر تـو زبــــون
خــواهــرت      بـاد      فـدای لـب خـشکـیده ی تو      ای جـگـر خـستـه جـان داده لـبِ آبِ فــزون
مــن بـه      قـربـان      سـرت آن سـر نـورانی پاک            مـن بـه قـربـان تـنت این تن آغشته به خون
استاد ناشناس
791 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

وارد دشت کربلا شد زاده زهرا (نوحه)

متن موجود نمی باشد.
استاد ناشناس
1209 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

گفتا قاسم به فغان (نوحه)

متن موجود نمی باشد.