استاد ناشناس
662 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شیعیان گریان همه/ در عزای فاطمه (نوحه)

شـیـعـیـان گـریــان هـمـه      در عـــــــــزای فـــاطــمـه
           آخ واویــــلا صـــد واویـــلا
جهـل و کینه شــد عجین      بــعـد خــتـــم الـمرسلین
           آخ واویــــلا صـــد واویـــلا
فـتـنـه هـا شـد شعله ور      سوخت جـان خشک و تر
استاد محمود موجی
566 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

خون زچشمان علی بر سر زهرا آمده (نوحه)

متن موجود نیست
استاد ناشناس
484 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شام غریبان مظلومه زهراست (نوحه)

متن موجود نیست
استاد ناشناس
610 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ای شیعه بر سر زن شب عزا شد-وفات حضرت زهرا بپا شد (نوحه)

متن موجود نیست
استاد ناشناس
570 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شد وفات فاطمه کوثر پیغمبر (نوحه)

متن موجود نیست
استاد محمد علی مجاهدی
449 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شیعه به صد شور و نوا زنید بر سر-اندر عزای فاطمه دخت پیامبر (نوحه)

متن شعر موجود نیست
استاد سید محمد هاشمی فرد
538 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ای شیعه خونین بین سامان ولا را (نوحه)

ای شیـعـه
خـــونـیـن
بـیـن
سـامـــان
بـــر هــم زن بــــا شیـــون نــیـــرنـــگ جــفــا را
استاد سید محمد هاشمی فرد
592 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

نوحه سر کن شیعه و بر سینه زن لخته آبی بر رخ آیینه زن (واحد)

متن موجود نیست
استاد سید محمد هاشمی فرد
531 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

داغ علی شیر خداست (نوحه)

متن موجود نیست