استاد محمود موجی
820 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

کو نوای فاطمه خاموش نای فاطمه (نوحه)

کـو      نـــوای      فـاطـمـه، خـامـوش      نـای      فـاطـمه      دیـدگـان      شـیـعیـان      گـــریـــان      بــرای      فـاطـمه
      شـیـعـیـان بــر ســر زنـیـد انـدر عــزای فـاطـمه
می زنــد بــر ســر ز غــم مـولا امـیـرالمـومـنین      تسـلیـت می گویـدش زیـن غـصـه جـبریل امین
      گـوید هـر دم مـرتضی خالی است جای فاطمه
      شـیـعـیـان بــر ســر زنـیـد انـدر عــزای فـاطـمه
استاد محمود موجی
665 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

امشب غمیده علی، خانه مولا غوغاست (نوحه)

امـشب غـمدیـده عـلی، خــانــه مـولا غوغاست
      یثرب اندوه و عـزاست،چون دشت کرببلاست(2)
شـیـعـیان شـام عــزا در دو      ســرا      گـشتـه      بـپـا      زیـنب بــا شـور و نـوا غمـزده زیـن جــور      و      جــفا
      زیـن غـم گـردیـده حـزیـن، دلخـون از بـار بـلاست
      یثرب اندوه و عـزاست،چون دشت کرببلاست(2)
استاد محمود موجی
614 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شام آشوب بلا از داغ زهرا امشب است (واحد)

شـام آشـوب بــلا از داغ زهــــرا امـشـب      اسـت
شـال غـم بــر گــردن اولاد طـاها امـشب      اسـت
حضـرت مـولا غــمـیـن      از      ایـن      فــراق جـانـگـداز
لحظه مـعـراج زهـــرا، شـام اسـرا امـشب اسـت
شـهـر یـثـرب نـوحـه خـــوان امــا نــه تنها زین بلا
استاد محمود موجی
1037 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

شیعه زنو شد وقت عزا-شیون ماتم در دو سرا (نوحه)

      شیعه زنو شد وقت عزا      شیون مـاتم در دو سـرا
      چـون زفـراق دخـت نبی      گـشـته مـدینـه کــرببـلا
حضرت حیدر ،ساقی کوثر، فاتح خیبر دیده به در
در دو جهان زین ماتم هجران گشته عزا      بیت الحزن آمـد زغــم زهــــرا بـــه نــوا
      شیعه ز نو شد      ...
استاد سید محمد هاشمی فرد
536 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

مهر می فرسود شب نزدیک بود (واحد)

مِـهـر      مـی فـرسـود      شـب      نـزدیـک      بــود      آسـمـان           غـمـگـیـن      افــق      تـاریــک      بــود
کـوچـه هـای      بی رهـگـذر           مـرگ      آفـریـن      خـم شــده پـشـت      زمــان      پـشـت      زمـیـن
آب           در           آتـــــش           جـگـــر      افــروختــــه      جـــان      بـاد      و      خــاک      در هــم ســوخـتـــه
شـد      مـدیـنـه      بــــاز      یـثــــرب،      جـهـلنــاک      ریـخـــت بـــر دســت جهــودان      آب      پــــاک
دسـت      جـهـل      آلـــوده ای      آمـــد      بــــرون      روی مـــاه مـهـر گـــــون شــد نـیـلــگــــون
استاد سید محمد هاشمی فرد
567 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

از تن ای جان می روی (نوحه)

از تن ای جان می روی      اندکـــــــی آرام تـــــــــر
سـوی یــزدان می روی      اندکـــــــی آرام تـــــــــر
دیـده شـد غـرقاب خون      جـان ز جسـم شد برون
ای که بـا جان می روی      اندکـــــ
آرام تـــــــــر
استاد مرحوم سید جواد عین الملک
576 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ای آفتاب خانه ام رفتی ز دستم (نوحه)

ای           آفــتــاب           خـانه ام      رفــتی           ز دستــم      ای      رونــق      کــاشــانـه ام رفـتـی      ز دسـتـم
ای      روشـنی      بـخـش      دل      شـب زنـده داران      ای      نــور      حــق      در      سـیـنـه ی      امـیـدواران
ای      آیـه ی           تـسـکین           قـلـب      بی قــراران      ای      گـوهــر           یکـدانه ام           رفـتی      ز دسـتـم
شـب ها بـه یـاد روی
بـیدارم ای دوست      از دیده جاری خون دل شد کارم ای      دوست
استاد محمدحسین گرگین
473 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

امشب از دیوان دل گویم سخن (واحد)

امـشـب از دیــــوان دل گــویـــم سـخـن      از      زبـــان      آب      و گِـــل گـــویـــم سـخـن
امـشـب      از      مـنـظـومه ی      تـب      دم زنم      بـزم دل را      زیــن      نـفـس      بـر      هــم      زنم
بـاز      امـشـب غـم      سـخـن      پــرواز      شـد      بـا مـن امـشـب هـمـدم و دمـسـاز شـد
بـــار      دیـگر           غـصـه      قــد      افــراشـتـه      امـشـب      از      سـویـی      دگر      بـر خـاسـتـه
صحبت از خورشید عرش مصطفی است           شـیـون امـشـب در حــریــم کـبـریاست
استاد محمد علی مجاهدی
851 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

گذشته نیمه ای از شب دریغا دریغا (نوحه)

گـذشـتـه      نیمـه ای      از      شـب      دریغا دریغا      رسـیـده      جـان      شـب      بـر      لـب دریغا دریغا
فغـان      تـا      عـالـم      لاهـــوت      می رفـت      بـه      روی      شـانـه هــا      تـابــوت      می رفــت
چــراغ خــانــه ی مولا خموش است دریغا      کـه شـمع انـجمن آرا خموش      است دریغا
فغـان      تـا      عـالـم      لاهـــوت      می رفـت      بـه      روی      شـانـه هــا      تـابــوت      می رفــت
علی زین چنـان مات است و مبهوت دریغا      که دستش را گـرفته دسـت تـابــوت دریغا