استاد مرحوم سید جواد عین الملک
499 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

بازگلگون جامه ای با جان نثاران می رود (واحد)

بـــاز گـلـگون جــامـه ای با جان نثاران می رود      جـــان بــه کـف، بگرفته از آن روزگاران می رود
بـیـرق حــق را بـه دوش و گوش بر بانک رحیل      بـسته      پـیمـان      وفــا ، هـمـراه یــاران      می رود
ســر نـهـاده در ره مـعبـود خــود      بــا اشـتـیاق      بـر لـب آهـنگ ظـفر، بـا سـر بـه داران می رود
لــب بـه آب عـلـقمه بـنهاد تـا نـو شـد      کـفی                  کی زیادش کام خشک شــیر خـواران می رود
نی ز نـیِـش خـنـجـرش پــروا، نـی از تـیر آوران            گُـرد رنـگیـن جـامه، بـا خـونـیـن تباران می رود
استاد ناشناس
1260 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

اربعین آمد و وقت عزا شد (نوحه)

اربـعـین آمـــد و وقـــت عــزا شـد      مـــاتــم      شـاه      مظلومان بپا شد
کـاروان عــزای شـــاه      بی یــــاور      ازشـامِ غـم(وارد کـربـلا شـد)(2)
اســیران بــا دلـی پر آه و افــغـان      گـــرفـتـند در بــغل قـبر شـهیدان
کـاروان عــزای شـــاه      بی یــــاور      ازشـامِ غـم(وارد کـربـلا شـد)(2)
نــظر کـــردنـد چو بر قبر شهیدان      فــزون گـردیـده غم های اسیران
استاد ناشناس
1409 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

از شام غم گشته روان قافله ماتم زدگان (نوحه)

متن موجود نمی باشد
استاد ناشناس
4709 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

ای عندلبیان گلشن خراب است (نوحه)

ای عندلیبان گلشن خراب است(2)      آهسته نالید اصـغـر بـه خواب است
از داغِ اصـغــر دل خـون ربــاب است      لای لایی از سـفــر بـــرگـشته رودم
      شیــر      از      پیكان كافــر خــورده رودم
گهواره خـالی اصغــر نه پیداست(2)      یـاران چـه سـازم رودم نه اینجاست
در بـاغ رضــوان      در      نـزد زهــراسـت      لالایی از ســـفر      بــرگــشـتـه      رودم
استاد محمود موجی
883 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

بانگ آمد که زنو وقت سفر نزدیک است (واحد)

بـانـگ آمـد کـه زنــو      وقـت سـفر نـزدیــک      اسـت      شـام هجران سپری گشت و سحر نزدیک است
زیـنـب ای           قـافــله           ســـالار           اســیـــران           بـــلا      پــیـک خـونـیـن جـگــر ای دخــت عـلی و زهــــرا
آه      زان           لـحـظـه غـمـبـار کـــه چــشمــانـت دیـد      از کـمــر شـمــر لــعـیــن      از ره کــیـن تـیغ کشید
بـعـد      از      آن      قــافـــلـه      بــنـد      و      اســــارت      آمــد      ســیـلی و      خــــار      مـغـیـلان      و      شــقــاوت      آمــد
روی نی غـنـچـه هـفـتـاد      و دو خـورشید شکفت      زیـنـب           غـمــزده      را      مــایـــه      امیــد      شـکفت
استاد ناشناس
726 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

قتل رضا شه آمد (نوحه)

قـــتـل      رضــــا      شــه      عـــالـم      آمــد
وقــت عـــزا مــوســم غــم آمــد(2)
زهر جفا دست قضا کار رضا ساخت
ز زهــــر کـــیـن او ز پــــا      در      آمــــد
مـامـون دون شـاد شــد از ایـن کــار      دســت قـضـــا کـــام او      بــــر      آمـــد
استاد ناشناس
760 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

گریان جبرئیل در سماء (نوحه)

گـریـان جـبـرئیل در سماء
بـــهــــر پـیـغــمـبـر مــــــا
      آخ واویــــــلا صـــد واویــلا
گــــریـــان جـبــرئیل امین      بــهـــر خـتـم مــرسـلـیـن
      آخ واویــــــلا صـــد واویــلا
استاد محمد فتوت
557 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

یاد غریبان کن-یاد از غریبی در خراسان کن (نوحه)

یـــــــــاد           غـــریــبـــــان      کــــــــن (2)      یــــاد از غــــریــبی در خــــراســـان کــن
شیعه در ایـن ماتم سرا اشکت روان کن
بـــــــــاز      یـــــــاد      غـــــریـــبــــان      کــــن
کـــــشـتـنـد      امـــــام      رضــــــا      را (2)      کـــــشتـنتد رضـــــــا آن حجـت خــــدا را
شیعه در ایـن ماتم سرا اشکت روان کن
استاد محمود موجی
845 بار خوانده شده، استفاده شده در 0 نوا

از خانه مولا علی ناید صدای فاطمه (نوحه)

از خـانه مــــولا عــلی نــــایـــد صــدای فــاطمه      نـــه نــالــه جـانـسـوز و نــه صوت دعای فاطمه
گـشتـه رهـــا از درد پهـلو یــــا کــه از درد پـــدر      چـــون نـیـایــد نــالــه و فــریـــاد هــای فــاطمه
ایـن چـنـین زیـنـب چـرا دل را پــریشان می کند      می زنـد اسـما بــه ســر گــرد ســرای فـاطـمه
بـا دل پـــرخـــون می زنـد بر پای مادر بوسه ها      آن غـریــب ســرجـــدا در کــربـــلای فــــاطــمه
ناله کنان گوید حسـن کای مادرم گو یک سخن      بـــوسه بـــاران می کنـد بـا گـریـه پـای فـاطمه