• نوحه خوان : مهدی آخوند زاده
  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 2محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 28
  • حجم فایل : 3810.903
  • بازدیدها : 1082

مدفن قربانیان(شه فرود آمد به دشت کربلا)

شـه فـرود آمـد بـه دشت كربـلا                    گفتگـو داشـت بـا زمیـن پُـربـلا

ای زمین! ای تربت عنبرسـرشت!                    ای به تربت، برتر از خاك بهشت!

ای زمیـن از عرش اعلی بـرتـری                    چــون مقـام زاده ی پیغمبــری

بعد از این، خاك تـو باشد مدفنم                    تـا قیـامت در تـو بـاشد مسكنم

سـوی تـو از مكّه، تـازان آمــدم                     خـود نـه تنهـا بـا جـوانان آمدم

آمـدم تـا در تـو جـان، فانی كنم                    در تـو هفتـاد و دو قربـانی كنـم

این مـن و این اكبر و این اصغرم                     قـاسم و عبّـاس و عون و جعفرم

حـالیا بـرگـو مـرا مدفن كجاست                    مدفـن قـربانیـان مـن كجـاست

راست بـرگو، ای زمین! اندر كجا                     دسـت عبّـاسم شـود از تن، جدا

در كجـا بـر جسـم من، آذر زنند                    تیـر بـر حلـق عـلی‌اصغـر زننــد

گو به من قبر علی اکبر کجاست                     حجله گاه قـاسم مضطر کجاست

بـر گلوی من کجـا خنجر کشند                     از سـر زینب کجـا معجـر کشند

در کجـا جسم مـرا عریـان کنند                     پـایمـالـم از سـم اسبـان کـنند

در کجـا شمـر از قفـا بـرّد سـرم                     سـاربـان آیــد کجـا انــدر بـرم

بس كن،ای«ذاكر»!مگو دیگر سخن                       كه زدی آتش به جـان مرد و زن

 

  • مهدی آخوند زاده

  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 2محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 28
  • حجم فایل : 3810.903

به زودی ...

نام پخش دریافت
مدفن قربانیان(شه فرود آمد به دشت کربلا) (واحد) دانلود
محرم آمد،شد ز نو وقت عزا (نوحه) دانلود
ماه محرم ز نو شد، قتل سبط پيمبر، كشته شد فرزند حيدر (نوحه) دانلود
شیعه باز است و غم (2 )،با آه و الم (نوحه) دانلود
قتل شاه دین است جمله دلها غمین است (نوحه) دانلود