• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : نوحه های دهه اول محرم
  • تعداد دریافت : 0
  • حجم فایل : 3426.492
  • بازدیدها : 777

ای شیعه مگر قتل شه کرببلا شد

ای شیعـه مگـر قتـل شـه  کرببـلا شـد                                یـا مـاه عـزا شد

یـا مـاتـم فـرزنـد علی شیــر خدا  شـد                                 در دشت بلا شد

چـون آب بـه روی شه لب تشنه ببستند                             دل ها بشکستند

بسیـار عزیـزان  حسیـن تشنـه نشستند                              در دشـت بلا شد

از تیـر جفا اصغـر او غرقـه به خـون شد                           زینب به فغان شد

ایـن  جـور و ستـم جمله ز اولاد زنا شد                             در دشـت بلا شد

يك غنچـه ي گـل بر سـردست شه مظلوم                          آن كــودك معصــوم

مـانند  مـه يك شبـه انگشـت نمـا شـد                               در دشـت بلا شد

ای شیعـه از چـه عـون و عبـاس و علی اکبر ناشاد                هـم قـاسم داماد

لب تشنه شهیـدان همـه در راه خدا شـد                              در دشـت بلا شد

آتــش  بـه  خیـام  حـرم  آل  عبـا  شـد                              در دشت بلا شد

اطفـال شـه دیـن هـم لـرزان  و گـریـزان                             از جــور لعینـان

ای شیعه از چـه زینـب و کلثوم و هـم سکینه ی زار                گـردیده گرفتـار

یـا بلکه ز جـور و ستـم  شمـر  دغـا  شـد                            در دشـت بلا شد

بـر نـاقـه ی عـریـان ز جفـا سیـد سجـاد                             بـا نـالـه و افغان

یـا بستـه بـه گـردن غل و زنجیر به پا شد                            در دشـت بلا شد

ای شیعه از چه اهل بیت زار آن شاه شهیدان                         بـا نـاله و افغـان

بـر نـاقه و محمـل حـرم شیـر خـدا شـد                              در دشـت بلا شد

ای شیعه ازچه ذاکر فرزند زهرا«ناخدا»شد                          از فضـل خدا شد

یـا بلکـه همـه عـالم از این غم به نـوا شد                             در دشـت بلا شد

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : نوحه های دهه اول محرم
  • تعداد دریافت : 0
  • حجم فایل : 3426.492

به زودی ...

نام پخش دریافت
ای شیعه مگر قتل شه کرببلا شد (نوحه) دانلود
ای شیعـه بر سر زن ، با ناله و غم (نوحه) دانلود
وارد دشت کربلا شد زاده زهرا (نوحه) دانلود
گفتا قاسم به فغان (نوحه) دانلود
ببینید ، ببینید - گلم رنگ ندارد (نوحه) دانلود
باز در خاطره ها یاد تو ای رهروه عشق (نوحه) دانلود