• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : واحدهای دهه اول محرم
  • تعداد دریافت : 0
  • حجم فایل : 6870.492
  • بازدیدها : 762

در حریم عشق در دشت بلا

در حریم عشق در دشت بلا                                  

                                                 در میان لاله زار کربلا

     جمله یاران چون شفق سیما شدند

                           غرق در خون بی سر و بی پا شدند

     نوبت آل پیام آور رسید                                

                                     وقت میدان رفتن اکبر رسید

     گوییا یارب جهان شد کوی غم            

                             شد زمین در حلقه ی جادوی غم

   هفت بند آسمان لرزان شده                    

                                   هفت اقلیم جهان ویران شده

   ناگهان از خیمه گاه عشق و شور              

                                 شد مشعشع گوهر دریای نور

   جوشنی از رادمردی در برش                        

                                      نام کرده نیک مادر اکبرش

   چشم هایش چشمه ی خورشید بود            

                                   در نگاهش جلوه ی امید بود

   بسته بر تارک عمامه ی مصطفی                

                                     زنده کرده خاطرات مرتضی

هیبتش چونان علی در اقتدار            

                         بوسه می زد بر دودستش ذوالفقار

برنشسته بر براقی تیز تک                      

                                 تا کند این خاک را رَشک ملک

داشت آنک شعله ی عزمش شتاب    

                           زین سبب جا کرده بر پشت عقاب

دید مولا چون جوان خویش را                

                             راهی میدان چو جان خویش را

   دید چون لب تشنه ی جان تشنه را            

                                 می رود در ازدحام دشنه ها

می رود در کام دشنه اکبرش                        

                                     مانده بر در دیدگان مادرش

   یک نظر بر عالم بالا فکند                      

                                 یک نظر بر آن قد و بالا فکند

   در نگاه یادگار مصطفی                          

                             زنده شد تفسیر الله الصطفی

دید رو در رو شکوه حیدری                              

                                       یادگار شوکت پیغمبری

دید می جوشد به رگ هایش یقین    

                    گشته بی طاقت به قصد خصم دین

دید چون اکبر پدر را بی قرار                    

                           درد دین افکنده در جانش شرار

اذن میدان خواست از سالار دین              

                             تا کند پاک از ستم روی زمین

زان سپس بوسید دست باب را            

                           دست آن خورشید عالم تاب را

جان به پای حضرت مولا نهاد                    

                                 پا به راه شرح اعطینا نهاد

   رفت و در انبوه خنجر شد نهان          

                     حیدری هیبت به میدان شد عیان

تیغ زد تا کفر را بی جان کند                            

                                 نعره زد تا معنی قرآن کند

تیغ زد تا آدمی احیا   شود                            

                             چهره ی آلودگان رسوا شود

هان علی بود آن که اکبر نام داشت  

                   صورتی خورشید احمد فام داشت

   ناگهان خاکم به سر در خون فتاد            

                       غرق ماتم در غمش گردون فتاد

تشنه لب جان داد بر احیای دین    

                           تا بنوشد جام ختم امرسلین            

شمع تن در راه حق خاموش کرد            

                           جام از دست پیمبر نوش کرد

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : واحدهای دهه اول محرم
  • تعداد دریافت : 0
  • حجم فایل : 6870.492

به زودی ...

نام پخش دریافت
شـیعه ای شیعه ی دلخسته ی آشفته ضمیر (واحد) دانلود
ای رمز شعور دل بنیان وفا مولا (واحد) دانلود
دید خود را در کنار نور و نار (واحد) دانلود
رود، یک سر ناله مرغ هواست (واحد) دانلود
گر دهی گوش دل آید زفلک فریادی (واحد) دانلود
بشنو از نی چون حکایت می کند (واحد) دانلود
در حریم عشق در دشت بلا (واحد) دانلود
میان خیمه ای غمگین نشسته زینب نالان (واحد) دانلود