• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : واحدهای دهه اول محرم
  • تعداد دریافت : 0
  • حجم فایل : 8250.564
  • بازدیدها : 1314

رود، یک سر ناله مرغ هواست

رود، یک سر ناله مرغ هواست                       روز، تاریکست و عالم نینواست

پاسبان چادر احساس نیست                           در کنار خیمه ها عباس نیست

رفته تا از شط خون آب آورد                              جرعه ای از اشک مهتاب آورد

مثل جسمی در پی جان منتظر                  خیمه ها باز است و طفلان منتظر

اشک تنها قطره های آبشان                           قتل عام تشنگی ها خوابشان

روح مریم، عطر پاک یاس کو                            عمه زینب، پس عمو عباس کو

ای عطش زاران تف ما تشنه ایم                    ای فرات بی طرف ما تشنه ایم

دورتر، نزدیک ساحل همهمه ست            چشم طفلان مثل نهر علقمه ست

آسمان از ابر محزون می چکد                    مثل مشک پاره ای خون می چکد

وَه چه ظلمی نیزه داران می کنند                    عاشقی را نیزه باران می کنند

عشق، عباس است و عالم مشک او               چشمه یعنی آبروی اشک او

عرش بر روی زمین افتاده است                         حیدر ثانی ز زین افتاده است

آه، پشت عشق پشت زین شکست     زین مصیبت پشت شاه دین شکست

مثل بغضی در گلو آمد حسین                              یا اخا عباس گو آمد حسین

آمدم سویت اخا جان آمدم                                    دستهایت را به قربان آمدم

قطع شد دست علمدار رشید                         چون کنم از دست تو قطع امید

آه دیگر پرده بر یکسو فتاد                     دست عشق است این که از بازو فتاد

باز مظلومیت حیدر ببین                         یک ابوالفضل است و یک لشکر ببین

اندک اندک تیر باران می شود                           آسمان گرد سواران می شود

شاه ناگه کشتی تشویش شد                         غرق بحر گفتگو با خویش شد

یاد طفلان یاد زینب یک طرف                          یاد شاه تشنه مشرب یک طرف

کاش می شد اشک خود را آب کرد                        کودکان گریه را سیراب کرد

کاش می شد دیده من جامشان                 اشک خود می ریختم در کامشان

ای فلک مرغان کوثر تشنه اند                            پردگی های پیمبر تشنه اند

نعش اکبر چاک چاک افتاده است                   زینب کبری به خاک افتاده است

شیون زینب پر از داغ دل است                    قلب عالم مثل مرغ بسمِل است

می رود نالان و بر سر می زند                           مثل مرغ عشق پرپر می زند

سر جدا پیکر جدا افتاده است                         بر زمین نعش خدا افتاده است

عشق شیون می کند روی تنت                        یوسف زهرا چه شد پیراهنت

ای دل زهرا پریشان از غمت                            تسلیت یا ابن الحسن در ماتمت

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : واحدهای دهه اول محرم
  • تعداد دریافت : 0
  • حجم فایل : 8250.564

به زودی ...

نام پخش دریافت
شـیعه ای شیعه ی دلخسته ی آشفته ضمیر (واحد) دانلود
ای رمز شعور دل بنیان وفا مولا (واحد) دانلود
دید خود را در کنار نور و نار (واحد) دانلود
رود، یک سر ناله مرغ هواست (واحد) دانلود
گر دهی گوش دل آید زفلک فریادی (واحد) دانلود
بشنو از نی چون حکایت می کند (واحد) دانلود
در حریم عشق در دشت بلا (واحد) دانلود
میان خیمه ای غمگین نشسته زینب نالان (واحد) دانلود