• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : واحدهای دهه اول محرم
  • تعداد دریافت : 0
  • حجم فایل : 7254.493
  • بازدیدها : 853

شـیعه ای شیعه ی دلخسته ی آشفته ضمیر

شـیعه ای شیعه ی دلخسته ی آشفته ضمیر            ای نـظر بـسته بـه خـون رنـگی خـورشید منیر

نـوحـه نـو کـن کـه غـم تـازه  رسـید  از  ره دور           غـمِ سـرهـای سـرِ نـی ،غـمِ بـر نـی سـرِ نـور

غـم خـورشـید کـه چـشمان جـهان را  وا  کـرد           دیــده  از  خــون   دل  سـوخـتگان   دریـا  کـرد

نـوحـه نـو کن کـه کـنون شرح عجب می گویم            سـخن  از  تـازگی  عـشق  وهـب  می گـویـم

نــقل   تـاریـخ   چـنین  اسـت ، خـدا  می داند           دل آشـفـته غـمـین  اسـت،  خــدا  مـی دانـد

زیـر خـورشـیدِ خـداونـد وهـب  مـنـزل  داشـت            گـوشـه ای در دل صـحرای عـرب مـنزل داشت

در  مسـیـر  گـذر  نــــور  خــــدا  بــود  وهـــب            گــر چـه از همهمه ی خـــلـق جـدا بـود وهـب

مـصلـحت بـود وهـب گــیرد آیـیـن حـسین (ع)            دیـد آن بــار و بـنـه چـشم خدابین حسین (ع (

رفـت تــا چــون عــلی آگــه شـود از دنیا شان            راه  هــمـوار کـنـد  ســوی بـهـین عـقـبا شـان

چـشمه آبـی که کنـد سیـر دل و چشـمِ بـشر            هــدیــه شـان  کــرد  کــفّ  نــورِ  دل  پـیـغمبر

خـستـه بـرگـشت وهـب، دیـد درخـشانی  آب            در بـیابـان کـه هـمه هسـتی آن بــود  ســراب

مـادرش شـاد؛ کـه ایـن مـعجـز پیغمبری است            ایـن درخـشش زکــف احـمدی و حیدری است

پـسر   فــاطمه  ســیراب  کـــند  عطــشان  را           عــیسـوی رنــگ دهـــد ،پـیـکر مـرده  جــان را

گـفت مــن ســوی خــدایـم پـســر حیدر گفت            در پـی عــزّ  شــمـایـم ،  گـل  پـیغمبر  گــفت

وهـب  آشـفته  دل  و  دیـده ی  او طوفـان کرد            مـعـجز  عـیسویـش   زنـده  دل  ایــمـان  کــرد

تـاخـت تــا کــربـبـلا، هـمسر و مـامـش همراه            کــرد اظـهار  یـقـین  اذن  گـــرفت  از  آن  مــاه

ای جـوان تـازه عـروست چه کنی؟پیرش گفت            آن نــظر کــرده بـه آیـیـنه ی تـقـدیـرش  گـفت

وهـب امـا دل  و  دیـن  بـاخـتـه ی  مـولا  بــود            عـــاشـق سـوخـته ی جـلـوه ی اعـطـینا  بــود

در دلـش شـعله  بـه  پـا  بـود  ولـی  پـنـهانی            در سـرش عــشق روان  بـود  ولـی  روحــانی

تــا نـظر کـرد بـر او  پـیـر ، جــوان راهــی شــد            بـه دل بـحـر شـهـادت زد و چـون  مـاهـی شد

دل ز هــر چــه کـه بـدش در برو بر دوش، برید             دشـمن دوزخـی اش سـر ز بـنـا  گـوش  بـریـد

تـا  بـسوزد  جـگر  مـامِ  دل  از  غــم  ریـشش            آمـد انـداخـت  سـر سـرخ پـسر  در  پـیـشـش

بــا  دل  شـعله ور   و   بــاطـن  ایــزد  نـگـرش            دیـد خـون می چـکـد از گیسوی سرخ پسرش

کـرد پـاک آن سـر خـونـیـن و رخـش را بـوسید            راز  دل  گــفتش  و  آن  کـاکـل  رنـگـین  بـویید

آنـگـه انـداخـت بــه مـیـدان  سـرِ آن جـان داده           آن  سـر  جـان  و  تـن  انـــدر  ره  ایـمــان داده

یعنی این پیشکش ماست که تقدیم خداست            پـس گــرفـتـن ز خــداونـد نــه آیـیـن  وفـاسـت

آهنگساز: اصغر قربانی


  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : واحدهای دهه اول محرم
  • تعداد دریافت : 0
  • حجم فایل : 7254.493

به زودی ...

نام پخش دریافت
شـیعه ای شیعه ی دلخسته ی آشفته ضمیر (واحد) دانلود
ای رمز شعور دل بنیان وفا مولا (واحد) دانلود
دید خود را در کنار نور و نار (واحد) دانلود
رود، یک سر ناله مرغ هواست (واحد) دانلود
گر دهی گوش دل آید زفلک فریادی (واحد) دانلود
بشنو از نی چون حکایت می کند (واحد) دانلود
در حریم عشق در دشت بلا (واحد) دانلود
میان خیمه ای غمگین نشسته زینب نالان (واحد) دانلود