• نوحه خوان : مهدی آخوند زاده
  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 2محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 15
  • حجم فایل : 3716.44
  • بازدیدها : 1088

ماه محرم ز نو شد، قتل سبط پيمبر، كشته شد فرزند حيدر

ماه محرم ز نو شد            قتل سبط پيمبر            كشته شد فرزند حيدر

لب تشـــنه شــاهِ بـي لشكـر                               (واویلا) لب تشنه شاه بی لشکر

زينــب  از  مــرگ  بـــرادر (2)                                  بـــــا  فـغـــــان  و  دل  پــــــر آذر

ســــوي  قـتــــلگه  روان  شــــد                                  انــــدر آن دم دخــــــت حــــــــيدر

(واویلا) لب تشنه شاهِ بی لشکر

چــون بـه بـالينِ شه آمد (2)                                  زينـــــب  محــــزون  و  مــــضطـر

ديــد   جســم  چــاك  چــاكش                                   از  دم  شـــــمشير   و  خــــنجر

(واویلا) لب تشنه شاهِ بی لشکر

زد به سر گفت اي برادر (2)                                   زيـــنبم مـــن جـــان خــــــواهـر

ايـــن  زمـــان  خـواهم بـبينم                                   روي تـــــو يــك بــــــــار ديـــــگر

(واویلا) لب تشنه شاهِ بی لشکر

  • مهدی آخوند زاده

  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 2محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 15
  • حجم فایل : 3716.44

به زودی ...

نام پخش دریافت
مدفن قربانیان(شه فرود آمد به دشت کربلا) (واحد) دانلود
محرم آمد،شد ز نو وقت عزا (نوحه) دانلود
ماه محرم ز نو شد، قتل سبط پيمبر، كشته شد فرزند حيدر (نوحه) دانلود
شیعه باز است و غم (2 )،با آه و الم (نوحه) دانلود
قتل شاه دین است جمله دلها غمین است (نوحه) دانلود