• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 21 رمضان
  • تعداد دریافت : 79
  • حجم فایل : 3345.253
  • بازدیدها : 919

باز پیمان دل گشته لبالب از خون

بـاز پـیـمـانــه دل گــشتــه لـبـــالـــب از خــون                     چـشم غـمـدیده یــاران عــلی شــد جــیـحــون

ســوی مـحــراب دعـا گـشتـه روان سرور دیــن               تــا کـــه پـیـشـانی طـاعــت بـسپـارد بــه زمین

بــر ســر سـفـره ی مـعـبـود جـبـیـن شد رنگین               صـحـنـه ی مـسجـد و مـحـراب هـمه عطر آگین

نـالــه سـر کــن کــه مـصـیـبت شـده برپا اکنون               بــاز پـیـمـانـه ی دل گـشـتـه لـبـالـب از خـــون

   می رسـد شیــون و غــوغـای عـزیـزان بر گوش               پـیـر و بـرنـا هـمـگی از غــتم مـولا بــه خــروش

نـــور چـشمــان عـلی پـیـکر بـــابـــا بـــر دوش                     آه و افسـوس کـه شـد شمع و جودش خاموش

زیـنـب از قـتـل عـلـی شـیـر خـدا شــد مـحزون               بـاز پـیـمـانــه دل گــشتــه لـبـــالـــب از خــون

لالـه گـون گــشـتـه دلـــم در غـــم بــابـــا مـادر               جـگــرم سـوخـتـه در انــدیـشـه بــابــا مــادر

جـامـه ی صـبـر دریـــدم کـــه نـــدارم دیــگــــر               طــاقــت دور شـــدن از بــــر بــــابــــا مـــادر

بستــر حیــدر صـفــدر شــده از خـــون گــلـگون               بـــاز پــیــمـــانـــه ی دل گــشتـه لبالب از خون

آتـشـی گــشـتـه بــه کــاشـانــه ی قـلـبم بر پا                 سـر بــه ســر دیــده ز خــونـابه ی دل شد دریا

شـعـله ی خـشـم محبان علی خواهد سوخت                   خـرمـن هـسـتـی   عـدوان عــلی را یـکـجــا

عشــق اولاد عــلی گــشتــه بــه دل هـا افزون                 بـــاز پـیـمـانــه ی دل گــشـتـه لـبـالـب از خـون

 

 

آهنگساز: عبدالحسین خرمایی پور

 

 

 

 

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 21 رمضان
  • تعداد دریافت : 79
  • حجم فایل : 3345.253

به زودی ...

نام پخش دریافت
نوحه سر کن شیعه و بر سینه زن لخته آبی بر رخ آیینه زن (واحد) دانلود
داغ علی شیر خداست (نوحه) دانلود
ای شیعه ز نو برسینه و بر سر- واویلا (نوحه) دانلود
شیعیان وقت عزاست (نوحه) دانلود
باز پیمان دل گشته لبالب از خون (نوحه) دانلود