• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 19 رمضان
  • تعداد دریافت : 11
  • حجم فایل : 2856.956
  • بازدیدها : 629

چون شب نوزده از نیمه گذشت

 

چون شب نوزده نیمه از نیمه گذشت                   لحظه ها جمله سراسیمه گذشت

لحظه هـا کـوه غـمی بـر سر خاک                    زیـن مصیبت هـمه هستی غمناک

غـم دل ثـانـیـه هـــا را پـُـــر کـــــرد                   چـشـم آفـــاق جـــهـــان پُر دُر کرد

دختـــر شیـــر خــــدا در تب  و تاب                   که چرا چـشم پدر نیست به خواب

گفـت در دل پـــدر ای پـــاک تـــرین                   در عـمل از هـمـه بـی بــاک تــرین

ای بــه مـیـدان یـقـیـن پــایــه دیـن                   نــور حـــق یـــار گـــرانـمــایــه دیـن

ایـن هـمــه اشـک چــرا ریـختـه ای                   از چــه ایــن گــونــه بــرانگیخته ای

دخـتـــر شـیـــرخـــدا بــا دل خـــود                   نــالـه می کـــرد و گـــه رفـتـن شد

شـــد عــلی عـــازم مـیـــدان یقین                   چهــره ی دخـت عـلی شد پُر چین

که نـه وقت سفـر مـهـمـــان است                   میهمانی که مــرا چون جـان است

عــلی امــــا نــظـری سوی کسی                   داشـت کـــز خــاک بــود دور بسی

نـظــرش ســـوی رخ جـــانــان بــود                   هــدفــش  زنـــدگی قــــرآن بـــــود

یـــا عــلی رخــت ســفـر پوشیدی                   دیـــده از خـــاک مگـــر پــوشیدی؟

خــاک را شیــــر خـــدا خــانـه نبود                   نــظـرش  جـــز  رخ جـانـانـه نـــبـود

خـواسـت تــا پــا نـهــد از در بـیرون                   کـنـد  آفــاق  زمــیــن  را   گـلــگون

مـرغکـان هـمـهـمـه بـــرپـــا کـردند                   بـستـه ره شـیـون و غــوغــا کردند

مــرغـکـان زمــزمــه ایـن گونه چرا؟                   بـایــد  ایـن  دل  بــرود سـوی خـدا

در مــزن حـلــقـه بــه دامــان عـلی                   دور شــو  دور  ز ســامــان  عـــلی

عـلی از کـوچه ی خاموش گذشت                   از سـر شـهـــر فــرامــوش گذشت

پـای در  خــانــه ی  مـعـبـود نـهــاد                   دل در آن کـعـبـه ی مـقـصـود نـهـاد

فتـنـه ای دیــد در آن گـوشه نگـون                   خـفـتـه  وز  حـال بـشـر رفتـه برون

خبــرش داد کـــه خـفـتـن تــا کی؟                   تــیــغ جـــانـسـوز نـهـفـتن تـا کی؟

خــود بــه محراب شد و زمزمه کرد                   نغمـه اش ریـخت به جان همه درد

گـفـت قـد قـامـت و قامت افراشت                   قـدسیـان را بــه نـیـایــش واداشت

عـلی از جــلـــوه الـحــمـد گـذشت                   سوره را خـوانـد و از آن فارغ گشت

کـرد از اخـلاص سفـر سـوی رکـوع                   پــیـش حــق کرد به اخلاص خضوع

وای  ســـر  را بـــه سجــــود آورده                   سـجــده را  بــــود  و نـبـــود  آورده

ســر عــلی بــرد بـــه مـحراب نماز                   تــا کــنــد سـجــده بـر آن بنده نواز

نـاگـهـان تـیــغ ستــــم بـــالا رفــت                   در جــهان شیــون و واویـــلا رفت

از  لـب  تــیـــــغ   ستمـکـار  زبـــون                  گشتـه محـراب علی غرق به خون

غـرق خـــون گـشتــه عـلی یـا ربّه                   بــــر  لـبـش  فــزت و رب الـکـعـبـه

آن مصـیـبـت نـَه کـه حسرت زا بود                   بلـکـه هـشـدار بــه عـاشـورا بــود

 

شاعر و آهنگ ساز: سید محمد هاشمی فرد-1377

 

 

 

 

 

 

 

 

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 19 رمضان
  • تعداد دریافت : 11
  • حجم فایل : 2856.956

به زودی ...

نام پخش دریافت
چون شب نوزده از نیمه گذشت (واحد) دانلود