• نوحه خوان : مهدی آخوند زاده
  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : شب دوم فاطمیه
  • تعداد دریافت : 3
  • حجم فایل : 3793.814
  • بازدیدها : 725

نیمه شب تابوت را برداشتند

نـیمــه  شــب   تــابـــوت  را  بـرداشـتـنـد           بـــار  غـــم  بـــر  شـانـه‌هــا بگـذاشـتـنـد

هـفـت  تـــــن،  دنـبــال یـک پـیـکــر، روان          وز پـی‌ آن هــفـــت تـــن، هــفـت آسمان

امـشـب ای مـَه، مهـر ورزو، خــوش بتـاب            تــــا   بـبـیـنـد   پـیـش   پــایـش  آفـتـــاب

دل، هـمـه فـریــاد و لـب، خاموش داشت            شیــر  حـــق تـابــوت، روی دوش داشـت

آه،  ســرد و  بـغـض،  پـنـهــان در گـلــوی          بـود بــا  آن  عــدّه، گـــرم گــفـت و گــوی

آه  آه  ای   همــــرهــان،  آهـستــه ‌تــــر           می‌بـــریـــد اســـرار را، ســـر بستــــه‌تـر

همــرهــان، ایـــن لـیـلـه‌ی قدر من است            مــن هـلال از داغ و ایــن بـدر مــن اسـت

اشـک مــن زیـن گــل، شـده گـلـفـام‌تـــر           هـستـی‌ام   را   مـی‌بـــریـــد،   آرام‌تــــر

زیــن گُــل مـــن بــاغ رضوان نفحه داشت           مُصحـف مــن بــود و هجده صفحه داشت

بعد از امشب روزم از شب شب تر است             چـشم مـــن از چــرخ پــر کـوکب تر است

ای  بهـــــشت  آرزوهــــــــای   عـــــــلی           ای  نـــوایــت  دیـــن  و  دنـیـــای عــــلی

خیــــز ای صـــدیقــــه ی مـــریـــم  کــنیز           چشـــم دو عیسای خــود بین اشـک ریـز

تـــا عــــلی مـــاهـش بـــه سوی قبر برد            مـــاه روی  از شــــرم  پشــت ابــــر بــرد

آرزوهــــای  را  عــــلی  در خــــاک کــــرد           خــــاک هــم گـویـی گـــریـبـان چـاک کرد

زد  صــدا  ای  خــــاک  جـــانـــم  بـگـیـــر            تــن نمــانــده هـیـچ از او جــانــم بـگـیـــر

نـــاگــهـــان  بــــر  یـــاری دســت خـــــدا            دســتی آمـــد هـمـچــو دســت مصطفی

گـــوهــرش را از  صـــدف دریــــا گــرفـــت            احـمـد از دامـــان خـــود زهـــــرا گــرفــت


 

آهنگساز:اصغر قربانی


  • مهدی آخوند زاده

  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : شب دوم فاطمیه
  • تعداد دریافت : 3
  • حجم فایل : 3793.814

به زودی ...

نام پخش دریافت
کو نوای فاطمه خاموش نای فاطمه (نوحه) دانلود
ای شیعه بر سر زن شب عزا شد-وفات حضرت زهرا بپا شد (نوحه) دانلود
شد وفات فاطمه کوثر پیغمبر (نوحه) دانلود
نیمه شب تابوت را برداشتند (واحد) دانلود