• نوحه خوان : مهدی آخوند زاده
  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : شب دوم فاطمیه
  • تعداد دریافت : 3
  • حجم فایل : 2601.687
  • بازدیدها : 712

کو نوای فاطمه خاموش نای فاطمه

کـو  نـــوای  فـاطـمـه، خـامـوش  نـای  فـاطـمه          دیـدگـان  شـیـعیـان  گـــریـــان  بــرای  فـاطـمه

                               شـیـعـیـان بــر ســر زنـیـد انـدر عــزای فـاطـمه

می زنــد بــر ســر ز غــم مـولا امـیـرالمـومـنین          تسـلیـت می گویـدش زیـن غـصـه جـبریل امین

                               گـوید هـر دم مـرتضی خالی است جای فاطمه

                               شـیـعـیـان بــر ســر زنـیـد انـدر عــزای فـاطـمه

زیـنـب  غــمدیده  هـــر دم  یـاد  مـادر  می کند          خـاک غـم زیـن غـصه جـانـسوز بر سر می کند

                               اشـک در چـشـم و بـصـر  دارد بــرای فــاطـمـه

                               شـیـعـیـان بــر ســر زنـیـد انـدر عــزای فـاطـمه

هم حسین و هم حسـن در ناله زین جور و جفا          می کنند از غـصه شـور  محـشری  دیـگـر  بـپـا

                               نـالـه ها دارد بـه  لـب مـوجی گـدای  فــاطـمه

                               شـیـعـیـان بــر ســر زنـیـد انـدر عــزای فـاطـمه


 آهنگساز: مرحوم عبدالحسین خرمایی

  • مهدی آخوند زاده

  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : شب دوم فاطمیه
  • تعداد دریافت : 3
  • حجم فایل : 2601.687

به زودی ...

نام پخش دریافت
کو نوای فاطمه خاموش نای فاطمه (نوحه) دانلود
ای شیعه بر سر زن شب عزا شد-وفات حضرت زهرا بپا شد (نوحه) دانلود
شد وفات فاطمه کوثر پیغمبر (نوحه) دانلود
نیمه شب تابوت را برداشتند (واحد) دانلود