• نوحه خوان : مهدی آخوند زاده
  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : اربعین92 صفر
  • تعداد دریافت : 5
  • حجم فایل : 2984.904
  • بازدیدها : 709

فصل اربعین-از نو حریم دل ملال انگیز گردید

از  نــو  حـــریـم دل مـلال انـگیـز  گـردیـد        پـیـمـانه چـشمم ز خــون لـبـریـز گـردیـد

یـاد شهیدان سـینه را صهبای خـون کرد       انـدیشه ها را غــرق دریـای جـنـون کـرد

بـانـگ جـرس آوای آزادی اســت اکـنـون        بـایـد سـفر بـنمود تـا صحـرای پـر خـــون

بـاید زنــو  بـربـست   اســباب ســفـر  را       انـفـاق بـایــد کـــرد احـسـاس سـحـر  را

پـیـغمبر دشــت بـــلا  زیــنب  خـروشـید        جان در رگان مُرده ی انــدیـشـه جـوشیـد

کـای هـمرهـان احرام فصل وصل پوشید        پـیـمانـه ای   از  آسـمان  صـبر  نـوشیـد

از شــام  ویـــران  فـاتـحـانـه رفـت  بـایـد        مـانـدن در ایـن ویـرانـه هـا دیـگـر نشایـد

چـون اخـتـران را بـیقـراری هـا عـیان شد       راهـی بـه سـوی کربلا آن کهکشان شد

این بـار  امـا بی حـسین ابـن عـلی بــود       انـدوهـگین  آن کـاروان و  بی  ولی بــود

بی قـاسـم و بی اکـبر و با چشم خونبار       بی سـاقی اطـفال عـطشان بی علمدار

آمـد  کـــه  بـا  جـابـر  نـمـایـد همـنوائی        جـابـر   بخـوانـد   قـصه هـای   آشـنـائی

چـون  سـرزمـین  کـربـلا   آمــد   پـدیـدار       شـد آسـمان سـینه هـا محـزون و غمبار

نــای نــی از انـــدوه زیـنـب در نــوا شــد       تـا بــر زبــانـش آیــه هــای کــربــلا شـد

گـیسوی اکــبر را حــنا بـسـتـند از خــون       قــلب حسین ازآن مصائب گشت محزون

در شکــوه بــا انـدوه زیـن الـعـابـدین شد       از شـــرح زیـن الـعابـدین دلها غمین شد

گـفـتـا کــه در شــام از جـفــــا آل پـیـمبر       خاشاک ویران خانه هاشان گشت بستر

نـصرانـی  و  آل  یـهـود  از  راه  احــسان        بــر تـخـت بـنـشـانـدنـد بـا تـکـریم دونـان

امــا  نـبـی  زاده  ســـرا پـــا  ایـستـــاده        بـر  دست  و  پـا زنـجیر دونـانـش نـهـاده

خـوانـدنـد لـیکن خـطـبه هـای حـیدری را       از  کـربـلا گـفـتـند  و  زان  نــام  آوری  را

از   خـطبـه   اولاد   پـیغمبر   وز   آنـجـــا        گـردیـد ظـالـم تــا قـیـامـت خــوار و رسوا

از  کـربـلا  زیـنب   ردای   صـبر  پـوشیـد        خـون حـسین ابـن عـلی ز آنجا خروشید

کـربـبلای جـاودان بــا خـــون عـجین شد        بـگـذشـت عـاشـورا و فـصل اربـعین شد

پـیـغـام خــــون از اربـعین تـحصـیل گردید        سـیر  کـمـال  کـربـلا  تـکـمـیـل گـــردیـد

« موجی » دوبـاره اربـعیـن و زیـنـب آمـد         مـهتـاب رخـشـان در بـلنـدای شـب آمـد


آهنگساز: سعید فرهی

  • مهدی آخوند زاده

  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : اربعین92 صفر
  • تعداد دریافت : 5
  • حجم فایل : 2984.904

به زودی ...

نام پخش دریافت
فصل اربعین-از نو حریم دل ملال انگیز گردید (واحد) دانلود
آورند در کربلا راس پر خون حسین (نوحه) دانلود
اربعین آمد و وقت عزا شد (نوحه) دانلود
از شام غم گشته روان قافله ماتم زدگان (نوحه) دانلود