• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : اربعین92 صفر
  • تعداد دریافت : 2
  • حجم فایل : 4633.6
  • بازدیدها : 793

زکوی کربلایاران نسیم یار می آید

ز کـــوی کــربـلا یــاران نـســیم  یـــار  می آیـــد       شـمـیم عـطـر گـیـسـوی علی بـسیار می آیــد

دلا یـــاری نــما از  نـو کــزیـن  دشـت  بـلا پـرور        ز مـاتـم  بـر  مشـام  عـطـر  رخ  دلدار  می آیــد

ز انـدوه وصـال از غـم کـنون هر دم بـه گوش دل       صــدای  نـالـه هـا   از  سـاحـت  دادار  می آیــد

امـان از قـلب لیـلای حـزیـن یـا رب تـو یـاری کـن      که جانش بـر لب از مـاتـم، هـزاران بـار می آیــد

فـدای گـریـه ی زیـنـب کـزیـن انـدوه جـان فـرسا       گهی خـاک عـزا ریـزد بـه سـر،گـه زار  می آیــد

حـزیـن  آوای  لالایی  بـه  یـاد اصـغـرش خـوانـد        در ایـن صـحـرا ربـاب از غـم که دل افکار می آید

به چشم دل ببین بر سر زنان شیون کنان زهـرا      کـه بـا پـهلوی خــونـین از نـوک مـسمار می آیـد

صـدای شیـون از هـر سـو رود بر آسمان یک دم       چـو زیـن الـعـابـدیـن بـر تـربـت  احـرار  می آیــد

فـغـان و  نـالـه ی  امّ  الـبـنین  از  شـهر پـیغمبر       حــزیــن تــا تـربـت آن  اسـوه ی ایـثـار  می آیـد

که من چشم انتظار و بی قرارم از چـه عبـاسم       صـدای نــالـه و  غـم  از  در  و  دیــوار  می آیــد

بـرون  از  شهـر  پــیغمبر  دمـادم  مــادر  نــالان       بـه  امـید وصـال آن دل حـزیـن بـسـیار می آیــد

جـهـان را شعله ور سـازد سـکینه زاده ی زهـرا       چــو بـا قـلب غـمین و دیـده ی خـونـبار می آیـد

بـه عـمّـو  گـویـد از شـرح تـألـم هـای جـانفرسا        زبـان بـگشـوده بـر خـاک سپه  سالار  می آیــد

دمی هم بـشنو از زینب در آن صحرای مـاتم زا        کـه بـا  آه  و  فـغـان  بـر  تـربـت  ابـرار  می آیــد

بــه فـریـاد  رسـا گـویـد چـنـان شرح  تو را گفتم       کـه بـوی عـشق از هــر کـوچـه و بـازار می آیــد

بـمـانـد تـا ابـد  یـار  رب  حـدیـث  کـربـلا  بـاقـی       حـدیثی کــز حـریـم غـربـتـش،دل، زار  می آیــد

نـما شکر الهی زیـن قلم «موجی» که از جانش        دمـادم سـرّ جـانـسـوزی از ایـن اسـرار می آیــد 


آهنگساز: مرحوم عبدالحسین خرمایی

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : اربعین92 صفر
  • تعداد دریافت : 2
  • حجم فایل : 4633.6

به زودی ...

نام پخش دریافت
زکوی کربلایاران نسیم یار می آید (واحد) دانلود
غوغا شده در کربلا/زینب شده در شور و نوا (نوحه) دانلود
تیغ زبان(از سفر برگشته زینب/خون جگر برگشته زینب) (نوحه) دانلود
حریم شاه دین آمده با شور و شین (نوحه) دانلود