• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : اربعین92 صفر
  • تعداد دریافت : 0
  • حجم فایل : 1929.664
  • بازدیدها : 1470

حریم شاه دین آمده با شور و شین

حـریـم شـاه دیـن آمـده با شور و شین          بــه دشـت کربـلا بـر سـر قـبر  حـسین

                                        شیون بپا شد واویلا

                                        وقت عـزا شد واویلا

                                        از  نــو  عـــزا  شــد

بـیـامـد بــر ســر قـبر شـهنـشاه  دیــن         بــه افـغـان و عـزا زیـنب زار و  حـــزیــن

بگـفتـا دیده ایم مـا  ستم از مـشرکین         زجـــا بــر خــیــز و اطـفـال یتیمت ببین

                                        از شام پرکین واویلا

                                        روز  اربـعـین  واویـلا

                                        بـا  قــلبی  حــزیــن

چـــو آمـــد عـابـدیـن بـر سـر قـبـر پــدر          پریشان حال و خونین دل و خونین جگر

بـگـفتا دیـده ایــم مــا سـتـم از اشـقیا          ســرت در تـشـت زر بـر لبت چوب جفا

                                        از شام پرکین واویلا

                                        روز اربــعـین و اویـلا

                                        بــا قــلبـی  حـزیـن

بــیـامـد بـر سـر  قـبر  عـلی  اکــبـرش          بــه زاری و فـغـان مـادر  غــم  پــرورش

بگفتا ای جوان حجله شادی چه شد            به حجله رفتن و بزم دامادی چه شد

                                        روز اربــعین  واویـلا

                                        با دل غمگین واویلا

                                        لــیلای حــــزیـــــن

                       

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : اربعین92 صفر
  • تعداد دریافت : 0
  • حجم فایل : 1929.664

به زودی ...

نام پخش دریافت
زکوی کربلایاران نسیم یار می آید (واحد) دانلود
غوغا شده در کربلا/زینب شده در شور و نوا (نوحه) دانلود
تیغ زبان(از سفر برگشته زینب/خون جگر برگشته زینب) (نوحه) دانلود
حریم شاه دین آمده با شور و شین (نوحه) دانلود