• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : اربعین92 صفر
  • تعداد دریافت : 9
  • حجم فایل : 2121.664
  • بازدیدها : 982

غوغا شده در کربلا/زینب شده در شور و نوا

غـــوغـــا شــده در کرببلا(2)             زیـنب شـده در شــور  و  نــوا

در   گـــــلـــزار   شــــهیــدان             گـفت  ای  خـسرو  خــوبــان

             من زینبم زوّار تواَم آمدم از شام ویران(2)

کـنـج  خـرابـه  بـوده   مـنـزلـم            شـام غـریـبـان شـده  محفلم

کـنـج   خـرابـه   و   بـزم یـزیـد            ای تشنه  لبـا بشکسته دلم

             من زینبم زوّار تواَم آمدم از شام ویران(2)

رقــیه   نـــاز  دانــه ی    تـــو              آن  زیـب  کــاشانه ی  تــو

چون دید رأست غرقه به خون             سـوخـت و فتاد پروانه ی تو

             من زینبم زوّار تواَم آمدم از شام ویران(2)

فـتـوت بــا قـلبـی حـزیـن (2)            در  اربــعـین   شـه   دیــن

بـنـال کـه  می گـفت  زیـنـب            بـا  آن  گــل  گلـزار   یـقـین

             من زینبم زوّار تواَم آمدم از شام ویران(2)

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : اربعین92 صفر
  • تعداد دریافت : 9
  • حجم فایل : 2121.664

به زودی ...

نام پخش دریافت
زکوی کربلایاران نسیم یار می آید (واحد) دانلود
غوغا شده در کربلا/زینب شده در شور و نوا (نوحه) دانلود
تیغ زبان(از سفر برگشته زینب/خون جگر برگشته زینب) (نوحه) دانلود
حریم شاه دین آمده با شور و شین (نوحه) دانلود