• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : اربعین92 صفر
  • تعداد دریافت : 1
  • حجم فایل : 3369.664
  • بازدیدها : 760

تیغ زبان(از سفر برگشته زینب/خون جگر برگشته زینب)

از ســـفر برگـــشته  زینــــب                   خـــون جگـــر برگــــشته زینـــب

اربعـــــــین  آمـــد خـــــــــدایا                  اربعیـــــــــــــن  آمـــد   خــــــدایا

 

زینـــب    آمـــد   زینـب آمـــد                   نـــــور از ســـوی شــــب آمـــد

از  دیـــــار  تــــــار  ظلمـــــت                   آن یقــــــین آمـــــــد خـــــــدایا

 

دختــــــر   پـــــاک   پیمبـــــر                   زینـــــت  دامـــــــــان  حیــــــــدر

پاســـــــدار   دیــــــــن   داور                   یـــــار  دیـــــن  آمـــــد  خـــــدایا

 

دیــــــده داغ  بــــاغ و بـــاران                   خـــــون  دل خـــــورده  فــــراوان

داغـــدار  بـــــــی  قــــــراران                   بــــی قــــــرین آمــــــد خـــــدایا

 

آن کــــه بــــا تیــــغ زبــــانش                  کُـــــــشت روح دشــــــــــمنانش

ســــوی جـــــد  مهربـــــانش                  بـــــس غمــــین آمـــــد خـــــدایا

 

آن کـــه شب را ریخت درهم                   شـــعله زد  بـــر جـــــان  مــــاتم

جلــــوه ی آغــــوش خـــــاتم                  چـــــون  نگــــین آمــــد  خـــــدایا


آن کـــــــه در انــــــدوهِ دوری                  کـــــرد  بـا غــــــم ها  صـــــبوری

گوییـــــا از عــــرش نــــــوری                  تـــــا   زمـــــین  آمــــــد  خـــــدایا

 

آن کــــــه در  راه  محبــــــت                   پایـــــــداری  کـــــــرد و  همــــت

گویـــیــا بــی خـــوفِ غربــت                   بــــــا   امـــــین   آمــــد  خــــدایا

آهنگساز: عبدالحمید دشتی فرد


  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : اربعین92 صفر
  • تعداد دریافت : 1
  • حجم فایل : 3369.664

به زودی ...

نام پخش دریافت
زکوی کربلایاران نسیم یار می آید (واحد) دانلود
غوغا شده در کربلا/زینب شده در شور و نوا (نوحه) دانلود
تیغ زبان(از سفر برگشته زینب/خون جگر برگشته زینب) (نوحه) دانلود
حریم شاه دین آمده با شور و شین (نوحه) دانلود