• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 7محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 5
  • حجم فایل : 1089.675
  • بازدیدها : 1405

اندر آنجا که باطـل امیر است

انــــدر آنـــجـا کـه بـاطـل امـــیر است                      انـــدر آنــجـا که حق سر به زیر است

انـــدر  آنـــجـا  کــه  دیـــن  و  مــروّت     پـــایـمال  و  زبـــون  و  اســـیر  است

راســـتی   زنــدگی   نــاگــوار  است      مـــرگ   بــالاتـریـن   افـتخــار   است

انــدر   آنـجـا   کـه  از  فـــرط   بـــیداد                 نــیست  مــظلوم  را   تــاب   فــریــاد

انــدر  آنـجـا  کـه  ظـالـم  بـه  مستی                 بــــر  ســـر  خـــلق  مـی تـــازد  آزاد

مُــهر بـــر لـــب نـــهادن گـنــاه اسـت                 خــامُــشی بــدتـریـن اشـتبـاه  است

ایـن  اســاسِ  مــرام  حـسین  است                 روح  و  رمـــز قیـــام  حــسین  است

یـــا   کـــه   آزادگــی   یـــا  شــهادت                 حـــاصـلی  از  پیــام  حــسین  است

شیعه ی او هم این سان غیور است                 تــــا ابـــد ا  زبـــونی  بــه  دور  است

شـیعه  و   تـن   بـه  بــیداد   دادن؟!                  شــیعه   و  مُـهر  بــر  لـب  نـهـادن؟!

شــیعه    و   خـــفتـن  و   آرمــیدن؟!                 شـــیعه   و   در   مَــذَلَّــت  فتــادن؟!

شــیوه ی شـیعه هـرگز نه این است                 شـیعه نـبود هـر آن کـس چنین است

زان   شـهید   سـر   از  دسـت   داده                 زان   فـــداکـار   در   خــــون   فــتـاده

جـــاودان آیــد ایــن بــانــگ پــر شــور                « لا  اَرَی  المَـــوت  الاّ  الــــسَّعادَه »

آری   آزاد   مــــــــردان   بـکـوشـــــند               بــر ســتمگر چـــو طـــوفـان خـروشند

شـــور عــالـم ز نــام حــــسین است                 مسـتی جـان ز جــام حـــسین است

هــرکـجا نـهضتی حــق پــسند است                 ریــشه اش در قیـام حـــــسین است

او بــه خــون ایــن سـخن کرد ترسیم                 پـــیش  ظـــالم   نـــگر دید   تــسلیم

 

آهنگساز: عبدالحمید دشتی فرد(ناخدا)

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 7محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 5
  • حجم فایل : 1089.675

به زودی ...

نام پخش دریافت
دُر یتیم(چون عزیز مجتبی در خون تپید) (نوحه) دانلود
بار دیگر شور شیون در نهاد ما فتاد (واحد) دانلود
شیعه زنید بر سینه و سر(واویلا)/هردم بگویید صید حیف از اکبر(واویلا) (نوحه) دانلود
کشته شد زاده زهرا به شمشیـر سنین (نوحه) دانلود
اندر آنجا که باطـل امیر است (واحد) دانلود