• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 7محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 26
  • حجم فایل : 4985.928
  • بازدیدها : 824

بار دیگر شور شیون در نهاد ما فتاد

بـــــار دیـگر  شــور  شــیون  در  نـهاد  مـــا  فـــتاد            بـــــاز شــیون شــورشـی در جــان مـافـیهـا  نـهاد

بـــــار دیـگر از سـبوی عـشق می جـوشد خروش               کی شـفق پـوشــان عــاشـق عــاشقان درد نوش

نــــوبت   پـــیکار  دل  در  عــرصـه ی  ایـــثار  شـد           فـــرصـت  دیـــدار  حــــق  در  مــحضر  دادار  شــد

امـشب ای جـان پـروران گر هست ما را تشنه کام              هــان بـه مـعنی بــرده زیـن شهد عطش صد تشنه کام

در صـراط عـشق مـا را جـرعه ای جـان پـرور اسـت         عـاشـقان عـشق را ای عـاشـقان جان در بر است

مــا بـه قــصد عــزت و ایــمان و دیــن بــرخـاسـتیم            خواست جانان جان ز ما ما جان ز جانان خواستیم

همــرهــان فــردا  ز  شــور  غــیرت  و  مــردانــگی           بــایـد از جـان خـونـفشان پـرداخـت  نـقـد  بـنـدگی

بــایـد  از  نــو  دیـن  جــدم  مـصطفی احــیا شــود              یــا بــه دور از جــمله تــنها جــمله ســـرهـا شــود

جـــان  فـــدای دوســـت بــایــد در ره پــایــنــدگی               تــــا  بــمانـد  شــیوه  قــرآن  از  ایــن  تــابـنـدگی

گـر چه یک صـحراست ما را دشـمن دیـن در کمین             لیک ما را زین فنـا بـاقی است اصل و شرع  دیـن

چـشم حـــق بینـان چــو از دل بـر حـقیقت باز شد                اهــل  دل  را  دیـــدگـان  مــعرفـت  در  سـاز  شـد

بـست  مــولا  سـالـکان  خـویـش  را  احــرام  یـــار            کـــرد  آن  دم  کـــعبـه  مـقصــودشـان  را  آشـکـار

شـد چــو بــر دلــدادگــان خـورشیـد عاشـورا عیـان             ســر زد از هـفـت آسـمـان فـریاد و شـیون سرزنان

بـشنـویـد ای عاشقان شرحی دگــر از شـــرح عشق             بـنگـریـد  ای دوستان طـرحی دگر از طـرح عــشق

قــاسـم اسـت ایـنـک مـهیـا بـر نـثـار  جـان خـویش             خـواهد او هـم لالـه گـون سازد زخون دامان خویش

بی درنـگ آمـد عمـو را دسـت و پـا بـوسـید و چـهر           مـهر دین چون جان در آغوشش کشید از روی مهر

پــس  لــب غـیـرت فـشـان از فـرط غـم آورد پـیـش            نــور چـشـم مـجتبـی تـا پـرده بـر گـیرد  ز خـویـش

ریـخت در جـان خـون حـق را زآتـش جـانـش شـرار          اذن  میـــدان خــواسـت آن دم تــا بـنـوشـد جـام یـار

مـجـتـبـی را نــور  دل  ره  رانـد تـــا میـــدان کــفــر          تـا بـر افــروزد شـرار از تـیـغ  حـق  در جان  کـفـر

شـد عیـان در قـلب مـیـدان هـمچو  مــه  در  آسمــان           زد زغــیرت تــیغ و شـد در فـوج خـونـخـواران نـهان

نــاگـه  از  سـوز عـطـش تـاب زمـان بـی تـاب شـد             تـیــغ کـین بـر  فـرق  پـاکــش  آمـد  و  سـیراب شـد

عــاقبـت در خـون فتـاد از رخـش هـمت پور عـشق            در حجـاب خـون نـهان شــد سیرت مسـتور عـشـق


آهنگساز:هادی محمودی فرد


  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 7محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 26
  • حجم فایل : 4985.928

به زودی ...

نام پخش دریافت
دُر یتیم(چون عزیز مجتبی در خون تپید) (نوحه) دانلود
بار دیگر شور شیون در نهاد ما فتاد (واحد) دانلود
شیعه زنید بر سینه و سر(واویلا)/هردم بگویید صید حیف از اکبر(واویلا) (نوحه) دانلود
کشته شد زاده زهرا به شمشیـر سنین (نوحه) دانلود
اندر آنجا که باطـل امیر است (واحد) دانلود