• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 7محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 31
  • حجم فایل : 1961.544
  • بازدیدها : 736

کشته شد زاده زهرا به شمشیـر سنین

کشتـه شـد زاده زهـــــرا بـه شمشیـر سنیــن                              نــــوگــل بــاغ حســن قــاسم دامـاد حسیـن

شــده تـابوت و کفـن خلعـت دامـادی تو واویـل                                 صــــــــــــــــــــــد     واویــــــــــــــــلا

شیــون و نــاله زنـــها عـــوض شـــادی تــو                                   چشــم خــونبــار ملــول اسـت دامــاد حسین

هر چه کردم به جهان رفت همه بر باد فنا واویل                             صــــــــــــــــــــــد      واویــــــــــــــــلا

رنـــج گـــهواره و بــی خــوابـی شـیر سحری                                 چشـم خـونبـــار ملول اسـت دامــاد حسیـن

حیف ازاین کاکل مشکین که به خون گشته خضاب(واویل)                        صــــــــــــــــــــــد       واویــــــــــــــــلا

حیـف از این مــاه جــبینت کـه فتـاده به تراب                                 چشــم خــونبــار ملــول اسـت دامــاد حسین

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 7محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 31
  • حجم فایل : 1961.544

به زودی ...

نام پخش دریافت
دُر یتیم(چون عزیز مجتبی در خون تپید) (نوحه) دانلود
بار دیگر شور شیون در نهاد ما فتاد (واحد) دانلود
شیعه زنید بر سینه و سر(واویلا)/هردم بگویید صید حیف از اکبر(واویلا) (نوحه) دانلود
کشته شد زاده زهرا به شمشیـر سنین (نوحه) دانلود
اندر آنجا که باطـل امیر است (واحد) دانلود