• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 7محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 16
  • حجم فایل : 4953.864
  • بازدیدها : 651

دُر یتیم(چون عزیز مجتبی در خون تپید)

چون عزیز مجتبی در خون تپید                         جام پُر شهد شهادت سر کشید

آه واویلا از این غم واویلا(2)

شـد روانِ عـشق، سـوی او روان                    تا دهد جان بر تن آن نیمه جـان

بانگ زد کای سرو دلجوی حسن                     ای رُخـت  یــادآور  روی حسـن

گر به دست کین ز پا افتاده ای                               با عمو برگو کجا افتاده ای

من نگویم گفتگو کن با عمو                             یک عمو زان غنچه ی لب ها بگو

آه واویلا از این غم واویلا(2)

گر چه او گم کرده در میدان نیافت               بـوی گُل بشنید و سوی گُل شتافت

چشمِ چشمِ حق به نـاگه زان میان          صحنه ای دید و زدش آتش به جان

گفتی آمد بر دل پاکش، خدنگ           دیـد اگـر آنجا کند  لَخطی درنگ
می کند سر از تن آن مه جدا                      می شود از سوره، بسم الله جدا

آه واویلا از این غم واویلا(2)

لاله با داغ دل خود خو گرفت         وان سر شوریده بر زانو گرفت
گفت ای رویت مَه و ابرو هلال         وی به دست ظلم جسمت پایمال
نرگس چشمان خود را باز کن       ای مسیحم کُشتی ام اعجاز کن

آه واویلا از این غم واویلا(2)

ای سوار کوچک بی توش و تاب          حسرت پای تو در چشم رکاب

خوش به سر منزل رسیده بار تو        کس ندارد گرمــی بازار تو
من کمانی، لیک چون تیر آمدم       عذر من بپذیر اگر دیر آمدم
لعل تو بی آب اگر باشد چه بیم     آبرو داری تو ای دُرّ یتیم

آه واویلا از این غم واویلا(2)

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 7محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 16
  • حجم فایل : 4953.864

به زودی ...

نام پخش دریافت
دُر یتیم(چون عزیز مجتبی در خون تپید) (نوحه) دانلود
بار دیگر شور شیون در نهاد ما فتاد (واحد) دانلود
شیعه زنید بر سینه و سر(واویلا)/هردم بگویید صید حیف از اکبر(واویلا) (نوحه) دانلود
کشته شد زاده زهرا به شمشیـر سنین (نوحه) دانلود
اندر آنجا که باطـل امیر است (واحد) دانلود