• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 6محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 43
  • حجم فایل : 4497.864
  • بازدیدها : 1006

بنده خاص خدا دادرس روز جزا

بــــــنده خــــاص خــــدا، دادرسِ روزِ جـــــزا          مــــایه فـــــخر بـــنی آدم و شـــاه شـــهدا

زاده خـــــتم رســـــل ســــرور اولاد خـــلیل            بـــــنده خــــاص و مـــحبـوب خداوند جــلیل

حــامی دیـــن حــق و حــافظِ اسـرار رسول             راحـــتِ روح عـــلی، زاده زهـــــرای بتــــول

آن که پــــیغمبرِ اســلام بُـــوَد نــورِ دو عـین            ســـید و ســــرورِ احـــرار و وفــادار حســین

ســوّمین رهبــــر اســلام و امــامِ مـــعصوم              آن کـه تـوأم شـده نـامش همه جا با مظلوم

آن که حــاضر بشـد از، روی صـداقت و صفا          که کند هســتی خــود، در ره اســلام فــدا

آن کـه ســـر داد کــه اســلام سـرافراز شود             اهل حق در همه جا، شاخص و ممتاز شود دست

عبـــــــاسِ عـــــلمدار جــــدا شـــد از تــــن               تــــا کـه اســلام بــــماند ز حــــوادث ایــمن

پــیکر اکبـر نـاشاد کـه شـد غــرقِ بـه خـون            تــا بــود رایــت تــوحید درخشــان و مــصون

گــلوی اصــغر اگــر، شــد هـــدف تـیر جفــا           بــهر دیــن بــود و حــفظِ شـرف ِ انسـان ها

الغــرض خســرو خــوبان پســر شیــر خــدا           رفـت ســـوی حــــــــرم مــــحترم آل عـــبا

روز شـد در نـظر، اهــل حـرم هـمچون شب          کـرد چـون شـاه یکـی، پـیرهن کـهنه طـلب

گــفت بـا زیـنب و کـلثوم و سکــینه و ربــاب         سـخنانی کـه کـند سـخت تـرین قلب کباب

دسـت سجّـاد بـه عــنوان امــامـت بــفشرد            زیــنب و اهــل حـــرم را بــه خـداونـد سـپرد

بـا همـه تشنـگی و حــزنِ فـزونتر ز حسـاب          کـرد بـا لشــکر بـی رحـم و فـرومـایـه خطاب

گـر چـه امـروز بـسی خستـه دل و مهجورم          مـــن حســــــینم بــه خــداوند ز ذلّــت دورم

تـا بـه رگهای تـنم هست یکی قطره ز خون           نــهراسـم ز کسـی و نشــوم خــوار و زبــون

حاضـرم تـا بشـوم، بـا لـب خشـکیده شهید            لیـک هــرگز نشــوم راضـــی بیعــت به یزید

گـر چــه شـد قلب من از، داغ عزیزانم ریش         ارزش دیــن بــــود انــدر نــظرم از این بــیش

شــاه بــا مـوعظه بــر، قــوم ره عذر ببست          نــاگـهـان جبهـه پـر نور و شریفش بشکست

شـــــرم دارم بـــه خــداونـد ز روی زهــــــرا         کـه بــگویـم چــه آن لـحظـه در آن دشـت بلا

وحشیـــانـه همــه یــکبـاره نمـودنـد هـجوم             تـا که شد زخم شه تشنه لب افزون ز نجوم

یـک طـرف گــریــه جـان سـوزِ رقیـه و ربــاب        یک طرف شـمر پی، قتـل شـهِ دین بشتاب

مسئــلت دارم از لــــطف خــــداوند عــــلیم            بـه حــق خـتم رســولان و آن خُــلقِ عـظیم

کــه دهـد کـشور اسـلامی ما بیش از پیش            مــورد لــطف و عنـایات و فزون از حد خویش

بـاشد ایـن فـخر مـکارم کـه بـه تـوفیق خـدا          بـــود او نــوحـه ســـرا، بــهر عـزیــز زهـــــرا

آهنگساز: مرحوم عبدالحسین خرمایی

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 6محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 43
  • حجم فایل : 4497.864

به زودی ...

نام پخش دریافت
شیعـه ماه غم آمد مـوسم ماتم آمد (نوحه) دانلود
ای شیعه بر سر زن با دیده گریان (نوحه) دانلود
بنده خاص خدا دادرس روز جزا (واحد) دانلود
محرم آمد،شد ز نو وقت عزا (نوحه) دانلود