• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 6محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 376
  • حجم فایل : 1689.672
  • بازدیدها : 5342

شیعـه ماه غم آمد مـوسم ماتم آمد

شیعـه ماه غم آمد مـوسم مــاتم آمـد                  جمله زنید بـر سر ماه محرم آمد

چون شاه شهیدان شد عازم به میدان                از  هجـر بــرادر گـریـان زینب آمد

چــون پــور علیلش آگـه شد که بـابش               دارد عازم جنـگ بهر شهادت آمد

آن قـــوم ستمگــر کشتند نــوجـوانــم                 بعد علـی اکبــر نـوبت اصغـر آمـد

اطفــال شـه دیــن لــرزان زین مصیبت             هر یک بهر تودیع گرد آن شه آمد

عـون و علمـدار من قاسـم و یاران من               بعـد شهـادتشـان طاقت من سر آمد

بنـال ای نـاخـدا تــو اندر ایـن مصیبـت               اکـر دل شکسته مـاه محـرم آمد

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 6محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 376
  • حجم فایل : 1689.672

به زودی ...

نام پخش دریافت
شیعـه ماه غم آمد مـوسم ماتم آمد (نوحه) دانلود
ای شیعه بر سر زن با دیده گریان (نوحه) دانلود
بنده خاص خدا دادرس روز جزا (واحد) دانلود
محرم آمد،شد ز نو وقت عزا (نوحه) دانلود