• نوحه خوان : عباس زیارتی
  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 5محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 25
  • حجم فایل : 4593.672
  • بازدیدها : 639

عقل سرخ(نینوا گر سرزمین یاس بود)

نینــوا گـــر ســرزمین یــاس بــود                         جلــوه گــاه بــارش احــساس بــود

حـس بـاران، حـس خون، حـس بهار                         حـس  گُـل بــر  آستـــان لالــه زار

حـس  پرپــر  گــشتن  گلبـرگ هـا                         حـس  رویـش  بـر خـلاف مـرگ هـا

حـس رویش،قـصه ی احساس نیست                          عقـل آنجا بـسته ی وسـواس  نیست

عقـل یعنـی:  عـشق  در   اوج کمـال                        عـشق، عقـلِ  سـرخ  در  بنـد وصـال

کـربلا  یعنـی  حماسـه  سـاز، عـشق                          نینـوا  یعنـی  همـه  جانبـاز، عـشق

عقـل  و  عـشق آنجـا دو بـال پَر زدن                         بـالِ  تـا  عـرشِ  حقیقـت  سـر زدن

عقل و عشق آهسته درخون جوش خورد                           تیـغ بـر جـانِ گِـل خـاموش  خـورد

عشـق پیــدا شــد، ابوفاضــل دمیـد                         عقـل جـولان کـرد  تـا  عبـاس دیـد

آمــد  آرام  از  دل  جــان  ســوخته                        تــا ببوسـد  دســت  مِهـر  افروختـه

ای  بـرادر  وقـت  جـانبـازی  ماسـت                         وقـت خنثـی کـردن خنـاس هـاست

عقـل مـی گـویـد عـدو را خـاک کن                          عـشق می گـویـد جهـان را پاک کن

مـی روم تـا خـاک را  غیـرت دهــم                           جـان  آب  تشنـه  را  مـرهـم  نهـم

دشت  یکسر شعلـه طوفـان تشنگـی                          اسـب  را  هِـی کـرد سـوی زنـدگـی

کیسـت این پـا تـا  به  سر راز آمده ؟                        حیــدرِ  تـــا  کــربلا  بـــاز  آمــده

کیسـت  ایـن بر اسب؟ عبـاس رشید                         هفـت دریـا عقـل و  احسـاس رشیـد

پــاس دارد تـا شـرافـت را بـه  جـان                         آشـــکارا   ســـازد   اســرار  نهــان

مَـشک  را  بـر  دوش  دارد  کز فرات                         پــرده  بـر  دارد  بـه  چشـم کائنـات

کای جهـان ایـن آب  مَهر مام اوسـت                         هفـت دریـا تشنـه کـام جـام اوسـت

چشـم را بر بست و چشم جان گشود                          گـوشه چشمی ایـزدش پنهـان گشود

هرچه چشم  و گوش بود از تاب رفت                           مشک را  بر  دوش  سوی  آب  رفت

آب  ســوزان ، آتــش  از پــا اوفتـاد                           خاک ویران گشت، حیران گشت باد

پُـر کنـد تـا تشنگـان را شهـد نـوش                        خود به خون خفت،عطش سازدخموش

رفــت  و در چنگـال  آهـن  آب شـد                        تشنـه کـامـی از کفَـش سیـراب شـد

آهنگساز : عبدالحمید دشتی فرد(ناخدا

تاریخ: 24/7/88

  • عباس زیارتی

  • مکان : مسجد فردوس برازجان
  • زمان : 5محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 25
  • حجم فایل : 4593.672

به زودی ...

نام پخش دریافت
عقل سرخ(نینوا گر سرزمین یاس بود) (واحد) دانلود
ماه محرم شد با دیده تر محبان سراسر (نوحه) دانلود
ای شیعـه بر سر زن ، با ناله و غم (نوحه) دانلود
کشته شد زاده زهرا به شمشیـر سنین (نوحه) دانلود