• نوحه خوان : مهدی آخوند زاده
  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 5محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 36
  • حجم فایل : 5142.807
  • بازدیدها : 1821

چون حسین بن علی بیکس و بی یاور شد

چـون حـسین بن عـلی بیـکس و بی یــاور شد           گـــاه  جــانـبـازی  شـهـزاده  عـلی اکـبر  شــد

می رود شـبه نـبی بـدرقـه اش  آه  و  افــغــان           زیـن فـغـان کـربـبـلا یکـسـره چـون مـحشر شد

در حــریــم قـدمـش خـفته دو صد چشم غمین           هـمـرهـش  قـافـلـه ای  سـینـه  پـر  آذر  شــد

گـوئـیـا قـلـب حـسین اسـت کـه زان سوی رود           دم بــه دم پــاره امـیـدش ز گــل  احــمـر  شــد

می کـند بـاز از هـم غـنـچـه لــب خـــون  خــدا           عـنـبـرافشـان هـمـه جــا از لـب آن سـرور شـد

کــای خـدایـا بـه رهـت گشته جدا جان حسین           از مــن ایـن لـحـظـه جــدا اکـبر مـه پـیـکـر شـد

مــن چــو دلـبـر گـیـرم از هـمـه دل  بـــر  گــیرم          چــون تــوئی دلـبر مــن دل بــر مــن پــرپـر شد

رفــت و بــا قـامـت خــود وه کــه قـیـامت بنمود           بـر سـرش تـیـر و سنان رقص دو صد خنجر شد

همـهمـه  گـشت  بـپـا  بـیـن  جـمـیـع  دونـــان           کــه چـسـان نـوبـت جـانـبـازی پـیـغـمـبـر  شـد

کـیسـت ایـن مـاه جـبـیـن نور ضیاءاش به زمین           بـوالـعـجـب از چـه زمـیـن جـایـگـه  اخـتـر  شـد

جـنـگ می کــرد چـنـان  قـاتـل  مـرحـب  آنــدم           جـلــوه گـر پـیـش خسان زان عظمت حیدر شد

ذکـــــــــــر لاحــــــول ولا قـــــــوه الا بــــــــاالله          بـــر زبـــان هـــمـه اهـــل حــــرم از بــــر شـــد

تــشنـگی تـــاب و تــــوان از تــن اکــبر می بـرد          نــم نــم او تــشـنـه لـب جـرعه ای از کوثر شد

نـــاگـهـان ضـربـت آن مـنـقـذ مـلـعـون  و  پـلـیـد          فـــرق اکــبر زد و شــق الـقـمـری دیــگـر  شــد

قـدسـیـان مـویـه کنان ارض و سما خون افشان          شــیـون   و  هـمـهـمه  در  بــارگـه  داور  شــد

مـنکـسر شـمس و قـمـر کـون و مکان زیر و زبر           دامــن  ســرور  دیـن  بــحـر پـر از گـوهـر شــد

زمــزم چــشم حـسـین بـن عـلی شـد گـرداب          شـعـله ور آه دل زیـــنـب غــــــــم پـــرور شــــد

کــهـکـشتان قـــامـت اکــبر چــو بیفتاد به خاک           نـــزد مــولای جــهـان عــمـر جــهــان آخـر شـد

در یــد کــیـــست کــنـون  قــدرت  دلـــداری او؟          آه از آن دم  کــه بــه بـالــین عـلی اکــــبر شـد

ایـن قـلم را پس از این نیست توانش «موجی»           چـــون دهــد شـرح فراقی که از آن محشر شد

  • مهدی آخوند زاده

  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 5محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 36
  • حجم فایل : 5142.807

به زودی ...

نام پخش دریافت
ای شیعـه بر سر زن ، با ناله و غم (نوحه) دانلود
محرم آمد،شد ز نو وقت عزا (نوحه) دانلود
چون حسین بن علی بیکس و بی یاور شد (واحد) دانلود