• نوحه خوان : مهدی آخوند زاده
  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 4محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 39
  • حجم فایل : 2812.888
  • بازدیدها : 708

ساقی لب تشنگان

ساقی لب تشنگان                                     سوی میدان شد روان

ســیـنه ی مــــــولا                                    شــد زغــــم غـــوغـــا

عـالـم شیون و غم      محزون قلب خاتم      زیـن رو شـور و مــاتـم

**** *** ***

روبــروی قــوم کـین                                   می خروشد اینچنین

حــیدر اســت بـابم                                    مــــاه احـــبـــابــــــم

مولایم حسین است   ما را نور عین است   زیـن رو شـور و مـاتــم

**** *** ***

گرد عباس از جفا                                      کـــوفـــیــان  بی  حــیا

حمله ور سویش                                       خــــصم  بـــد  خـویش

با تیر، تیغ و شمشیر     هر دم بارش تیر     زین رو شــور و  مــاتم

*** *** ***

زد به قلب دشمنان                                   با خروش و بی امان

آه  از  آن  دم  کـــان                                  ســاقی عـطـشـان

از  زین  واژگـون شد  عباس غرق خون شد    زین رو شور و ماتم

*** *** ***

در برش آمد حسین                                شد دو عالم شور و شین

دیده ها گریان                                         شد حرم نالان

عطشان کام طفلان     گریان دیده هاشان     زین رو شور و ماتم

  • مهدی آخوند زاده

  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 4محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 39
  • حجم فایل : 2812.888

به زودی ...

نام پخش دریافت
ماه محرم ز نو شد، قتل سبط پيمبر، كشته شد فرزند حيدر (نوحه) دانلود
بهر جانبازی (نوحه) دانلود
ساقی لب تشنگان (واحد) دانلود
اي قتيلي كه بخون غـرقـه زشـمشير جـفايي (واحد) دانلود