• نوحه خوان : مهدی آخوند زاده
  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 4محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 47
  • حجم فایل : 2633.943
  • بازدیدها : 756

ماه محرم ز نو شد، قتل سبط پيمبر، كشته شد فرزند حيدر

ماه محرم ز نو شد            قتل سبط پيمبر            كشته شد فرزند حيدر

لب تشـــنه شــاهِ بـي لشكـر                               (واویلا) لب تشنه شاه بی لشکر

زينــب  از  مــرگ  بـــرادر (2)                                  بـــــا  فـغـــــان  و  دل  پــــــر آذر

ســــوي  قـتــــلگه  روان  شــــد                                  انــــدر آن دم دخــــــت حــــــــيدر

(واویلا) لب تشنه شاهِ بی لشکر

چــون بـه بـالينِ شه آمد (2)                                  زينـــــب  محــــزون  و  مــــضطـر

ديــد   جســم  چــاك  چــاكش                                   از  دم  شـــــمشير   و  خــــنجر

(واویلا) لب تشنه شاهِ بی لشکر

زد به سر گفت اي برادر (2)                                   زيـــنبم مـــن جـــان خــــــواهـر

ايـــن  زمـــان  خـواهم بـبينم                                   روي تـــــو يــك بــــــــار ديـــــگر

(واویلا) لب تشنه شاهِ بی لشکر

  • مهدی آخوند زاده

  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 4محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 47
  • حجم فایل : 2633.943

به زودی ...

نام پخش دریافت
ماه محرم ز نو شد، قتل سبط پيمبر، كشته شد فرزند حيدر (نوحه) دانلود
بهر جانبازی (نوحه) دانلود
ساقی لب تشنگان (واحد) دانلود
اي قتيلي كه بخون غـرقـه زشـمشير جـفايي (واحد) دانلود