• نوحه خوان : مهدی آخوند زاده
  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 3محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 14
  • حجم فایل : 2651.607
  • بازدیدها : 806

آوخ از گـردش این چرخ ستم پیشه که چون

آوخ از گــردش  این چرخ ستم پیشه کــه چون                           دخـــتر شـــیرِ خــدا زیــنب غــمدیـده بـرون

آمـد از  خـیمه  و  بـر دشتِ  پُر از لاله گذشت           دیــد کـفـتـاده غـریـبـانـه حـسـین نـامدفون

گـفت ای  نـادره ی  کـشـور  مُـلـک و مـلکوت           ای که سـکّان زمـیـن در بـر قـدر تـو زبــــون

خــواهــرت  بـاد  فـدای لـب خـشکـیده ی تو            ای جـگـر خـستـه جـان داده لـبِ آبِ فــزون

مــن بـه  قـربـان  سـرت آن سـر نـورانی پاک            مـن بـه قـربـان تـنت این تن آغشته به خون

ای مـهین سـرور مـا  مـن کـه نمی دانـستم            کـاین زمـان می نـگرم سـرو قـدت دیگر گون

آســـمـان تـنت از انــــجــم پـیــکـان رنـگـیـن             شـــوق روی تــــو از خــــون جــبینت گلگون

آفـــرین بـــر تـــو و جــانـبـازی جـانـانـه ی تو             کـــه بـدیـن گـونه کـنی خیمه ی بیداد نگون

از فــداکـــاری تـــــو شــــــام ابـــد نـــاپـــیدا              وز فـــروغ تـــو عیــان صبـــح ازل نــیلی گون

جان فدای نفست باد کـه بی نـفخه ی صور            کــرده پـاکـیـزه جـهان جمله ز ما کان و یکون

تو بـه سـر منـزل مـقصود روان گشتی و من           بـــا دلی شـــاد ســـوی وعــده روانـم اکنون

خــاطــــر آســــــوده بـیـارام کــه از راه وفـــا             گــشته در کــوی تــو هـفتاد دو گوهر مدفون

کــربـلایت  نــبــود  مــنزل ویــرانــه   ز آنــک             شــود از پــَر پــَرِ پـــروانـــه رویــت مـشحـون


آهنگ : مرحوم عبدالحسين خرمايي

 

 

  • مهدی آخوند زاده

  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 3محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 14
  • حجم فایل : 2651.607

به زودی ...

نام پخش دریافت
شيعه بيا به سـر زن/بهر سـبط پيمبر (نوحه) دانلود
اكبر روان شد چون سوي ميدان (نوحه) دانلود
آوخ از گـردش این چرخ ستم پیشه که چون (واحد) دانلود