• نوحه خوان : مهدی آخوند زاده
  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 3محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 62
  • حجم فایل : 5475.16
  • بازدیدها : 1911

اكبر روان شد چون سوي ميدان

اكبر روان شد چون سوي ميدان (2)                                         مولا زپيش گفت با چشم گريان

اي حاصل عمر حسين                    آهسته رو جان حسين                        بابا فدايت (2)

*********

چون روبرو شد با قوم كافر(2)                                                گفت اكبرم من شبه پيمبر

زاده زهـــرا  فـرزنـد حــيدر                                        نـامـم  عـلي  و پـور  غضنفر

چون شير ژيان زد به سپاه          جمله ملك حيران به سماء            گشتند به يكبار

*********

آمد زميدان خسته و دلخون(2)                                  گفتا به مولا باحال محزون

از ثقل آهن از عطش و خون                                       جانم به لب شد حالم دگرگون

                               بابا شده وقت وداع                  ديدار ما روز جزا                 اكـبر    فـدايـت

*********

بنهاده خاتم در کام اکبر(2)                                       کاساً دهاقا زآن جام اکبر

                                               يـعني زتـو تشنه ترم    از عطش من جان به لبم                جـانـم فـدايـت

*********

شبه پيمبر با ديده تر (2)                                         عازم به ميدان شد بار ديگر

                                          مولا به دنبال پسر             اشكش روان شد زبصر                  مهلا علي جان

  • مهدی آخوند زاده

  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 3محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 62
  • حجم فایل : 5475.16

به زودی ...

نام پخش دریافت
شيعه بيا به سـر زن/بهر سـبط پيمبر (نوحه) دانلود
اكبر روان شد چون سوي ميدان (نوحه) دانلود
آوخ از گـردش این چرخ ستم پیشه که چون (واحد) دانلود