• نوحه خوان : مهدی آخوند زاده
  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 2محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 17
  • حجم فایل : 666.097
  • بازدیدها : 1136

قتل شاه دین است جمله دلها غمین است

قتـــل شــاه دیــن اسـت جمله دلهـا غمین است                زهــرا به جنت به فغـان  مـاتـم نشین است

زیـنـــب از شـــام غــم  وارد كــربـــلا شــــد                بـر سـر و بـر سینـه زنـان  ماتم نشین است

هــر دم زنــد بـر سـر بــا صـد افغـان سـكینه                از غـم بـاب و اخــوان مــاتــم نشیــن اسـت

ام كلثــــوم  هـــر  دم بـــر سـینه و ســر زن                از غـــم عبــاس جــــوان  مـاتـم نشـین است

ام  لیلا  هــــر دم بـــر ســینه  و  ســـر  زن                از غـــم اكبـــر جــوان  مــاتـم نشیـن اســت

ای «نــاخـــدا» هــر دم بــر سینـه و سر زن                از غــــم  قـــاسم جـــوان مــاتــم نشین است

  • مهدی آخوند زاده

  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : 2محرم92 محرم
  • تعداد دریافت : 17
  • حجم فایل : 666.097

به زودی ...

نام پخش دریافت
مدفن قربانیان(شه فرود آمد به دشت کربلا) (واحد) دانلود
محرم آمد،شد ز نو وقت عزا (نوحه) دانلود
ماه محرم ز نو شد، قتل سبط پيمبر، كشته شد فرزند حيدر (نوحه) دانلود
شیعه باز است و غم (2 )،با آه و الم (نوحه) دانلود
قتل شاه دین است جمله دلها غمین است (نوحه) دانلود